Da li postoji mogućnost da se u skorije vrijeme objavi prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima ili da se donese novi Zakon o privrednim društvima?

U Zakonu o privrednim društvima su do sada izvršene mnogobrojne izmjene i dopune koje dovode do poteškoća kod praktične primjene ovog Zakona, pa postavljamo pitanje da li postoji mogućnost da se u skorije vrijeme objavi prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima ili da se donese novi Zakon o privrednim društvima?

 
U proteklom periodu u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije sačinjen je neslužbeni prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), koji je na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine upućen nadležnim radnim tijelima oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja.
Da bi ovaj prečišćeni tekst postao „službeni prečišćeni tekst" potrebno je da se prethodno okonča postupak predviđen odredbama poslovnika o radu oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojim se prečišćeni tekst zakona ili drugog akta iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine smatra donesenim kada ga u istovjetnom tekstu usvoje nadležna radna tijela oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.   
Uporedo sa ovim postupkom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donijela je Odluku o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 66/12).
Ovom Odlukom data je saglasnost za početak provođenja Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom o saradnji, koji je dana 16.05.2012. godine zaključen između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC) sa druge strane.
Navedenim aktima definisano je da Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, obuhvata aktivnosti na uspostavljanju, poboljšanju i unapređenju okvira za regulatornu reformu u Federaciji Bosne i Hercegovine, aktivnosti na poboljšanju i unapređenju poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, te aktivnosti na unapređenju i jačanju politike ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim da se aktivnosti i rokovi za njihovu realizaciju detaljnije razrađuju odredbama zaključenog Ugovora o saradnji.
Prema odredbama pomenutog Ugovora aktivnosti na uspostavljanju, poboljšanju i unapređenju okvira za regulatornu reformu u Federaciji Bosne i Hercegovine, pored ostalog, obuhvataju i provođenje pilot – analize/studije na prethodno odabrane oblasti i propise primjenom sistema procjene efekata promjene regulative (Regulatory Impact Analysis – RIA), odnosno primjenom RIA metodologije tokom trajanja projekta.
Usvajanje sistema procjene efekata promjene regulative (Regulatory Impact Analysis – RIA), za Federaciju Bosne i Hercegovine predstavljalo bi značajno približavanje najboljim svjetskim praksama, kao i usvajanje novog sistema donošenja propisa ustanovljenog od strane Evropske Unije. Ovaj  sistem donošenja propisa obuhvata analizu uticaja propisa na poslovni ambijent i predstavlja ključni instrument u kreiranju boljih propisa, dok predlagača propisa obavezuje da izvrši analizu procjene uticaja tog propisa, zatim da precizira koji se konkretan problem rješava novim propisom, objasni da li će koristi prilikom primjene rješenja koja nudi biti veće od troškova i drugo.
Tačkom III Odluke o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i druge institucije zaduženi su za implementaciju aktivnosti iz Projekta, te je nakon usmenih konsultacija sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije, kao najbolja opcija za provođenje aktivnosti pripreme propisa primjenom RIA metodologije, izabrana izrada teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima.
Naime, važeći Zakon o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) donesen je 1999. godine i isti je pretrpio niz izmjena i dopuna, te je takođe potrebno je uzeti u obzir da je tokom dosadašnje primjene odredaba važećeg Zakona o privrednim društvima u praksi uočeno da odredbe ovog Zakona imaju određeni broj značajnih nedostataka koji negativno djeluju na nesmetan rad i funkcionisanje organa upravljanja i poslovanje privrednih društava, a što bez sumnje negativno djeluje na cjelokupan poslovni ambijent i privlačenje novih investicija.  
U sveobuhvatnom procesu izrade teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima primjenom RIA metodologije planirano je da se izvrši detaljna kvalitativna i kvantitativna analiza postojećeg stanja i predloženih rješenja, te bi u okviru ove analize bilo održano i niz konsultacija sa predstavnicima privatnog sektora, Udruženja poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata, Privredne komore, granskih industrijskih udruženja, te predstavnicima privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj ovakvog pristupa je da se zajednički dođe do što kvalitetnijeg teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima.    
Do sada su već preduzete određene aktivnosti u pravcu sačinjavanja teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima, tako je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Zaključak, V.broj: 1282/2012 od 27.09.2012. godine, kojim je federalni ministar energije, rudarstva i industrije zadužen da imenuje Komisiju sa zadatkom da uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC) izradi tekst Prednacrta zakona o privrednim društvima uz primjenu sistema procjene efekata promjene regulative.
U skladu sa ovim Zaključkom, rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije imenovana je Komisija koja je počela sa radom, te je do sada sačinjen Nacrt izvještaja o procjeni uticaja regulative na Zakon o privrednim društvima, a zatim i tekst Prednacrta Zakona o privrednim društvima koji će u najskorije vrijeme biti upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.

 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH