Evidencija izdatih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje stručnih poslova provjere i ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Datum: 30. apr 2018. | Kategorija: Registri | Sektor industrije
Na osnovu člana 47. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje EVIDENCIJU IZDATIH UVJERENJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROVJERE I ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI SISTEMA AKTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA.

Evidencija je ažurirana dana 30.04.2018. godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH