Pitanja i odgovori - Tečna naftna goriva

Broj uzoraka na sezonu raspoređuje se, u skladu sa Pravilnikom o kvaliteti tečnih naftnih goriva (”Službene novine Federacije BiH”, br. 29/04, 58/04, 28/05, 59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09, 28/10, 68/10, 31/11, 76/11,48/12, 94/12 i 39/13), a  prema Prilogu IV (Obim monitoringa tečnih naftnih goriva) Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (”Službeni glasnik BiH”, br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10), na dobavljače srazmjerno njihovom udjelu u nabavci, prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata, odnosno ukupno prometovanim količinama naftnih dertivata.
Osnovu za određivanje broja uzoraka na godišnjem nivou čine podaci o prometovanim količinama, prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata pojedinog dobavljača iz prethodne godine. Broj uzoraka određenih na godišnjem nivou raspoređuje se na zimski i ljetni period.
U skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dva puta godišnje donosi odgovarajući Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva, kojim se određuje program i postupak utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, sa Tabelarnim prikazom broja uzoraka po sezoni, kao sastavnim dijelom tog Pravilnika (zimska i ljetna sezona).
Sukladno čl. 71 i 72. („Službene novine Federacije BiH" broj: 49/12) Pravilnika o uslovima  minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije  nadležno je za izdavanje Uvjerenja  o ispunjavanju uvjeta minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine naftnim derivatima, ukoliko trgovac koristi skladišni prostor (terminal).
Sukladno navedenom Pravilniku  Terminal je poslovna prostorija:

• izgrađena u sukladno važećim urbanističko-građevinskim propisima i propisima o izgradnji i opremanju prostorija za zapaljive tečnosti i uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti,
• koja predstavlja zasebnu tehnološku cjelinu za obavljanje djelatnosti za koju je izgrađena.
Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta poslovnih prostora za obavljanje trgovine naftnim derivatima, utvrđuje Stručna komisija uvidom na licu mjesta.
Rješenje o formiranju komisije donosi Ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
Za izdavanje navedenog Uvjerenja  potrebna su sljedeća dokumenta:
 
 • Zahtjev za izdavanje Uvjerenja , taksiran sa 10 KM federalne takse, podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. U zahtjevu je potrebno  naznačiti  strukturu skladištenja naftnih derivata, sa mjestom skladištenja i oznakom rezervoara/spremnika,
 • Dokaz  o  registraciji  za  obavljanje  trgovine  na  veliko (rješenje o registraciji),
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza,
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji,
 • Obavještenje o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji (statistika),
 • Rješenje - Odobrenje  za  upotrebu  objekta – skladišta,
 • Dokaz  o  vlasništvu  ili  zakupu  skladišta  za  najkraći  rok  od  jedne  godine,
 • Dokaz o zapremini skladišta - tablice zapremine spremnika,
 • Dokaz  o  izvršenom  periodičnom  pregledu  – obavljen od ovlaštene kuće/institucije,
   
- elektro  instalacija  (otpor  izolacije,  zaštita  od  indirektnog  i  direktnog  dodira, galvanska    povezanost , sistem  za  dojavu  požara), pregled  i  ispitivanje  gromobranskih  instalacija  i  uzemljivačkog  sistema, pregled  i  ispitivanje  instalacija  zaštite  od  statičkog  elektriciteta,
- pregled  i  ispitivanje  protivpožarnih  instalacija  ( hidrantskih  instalacija , mobilne    opreme  za  gašenje  požara , gašenje  pjenom  i  hlađenje  rezervoara  vodom) - ovisno o vrsti skladišta,
- pregled  i  ispitivanje  mašina  i  uređaja  (sa  stanovišta  zaštite  na  radu)
- pregled i ispitivanje mjerača  protoka  tekućih  goriva  (volumetri ,vage, registri  količine  protoka   za  koje  se  izdaju  protokoli  o  ispitivanju - ovisno o vrsti skladišta),

 
 • Opći normativni akti društva (Statut, pravilnik o zaštiti od požara, ostali pravilnici i sl.),
 • Uplatnica  na  iznos  od  50 KM  za  izdavanje  Uvjerenja, (uplaćuje se nakon donošenja Rješenja o formiranju Komisije,
 • Uplatnica za rad stručne komisije, iznos se određuje Rješenjem o formiranju komisije ovisno o vrsti terminala,

Određena dodatna dokumentacija ukoliko Komisija zaključi da je isto potrebno .
 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH