Pitanja i odgovori - Industrija

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je izdavalo Rješenje pravnim licima o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrirane djelatnosti do kraja 2008. godine.
Zakonom o Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim/gospodasrkim društvima, objavljenim u  Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 84/08 od 25.12.2008.godine, Federalno ministarstvo je nenadležno za izdavanje Rješenja o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrirane djelatnosti.
Radi obrazloženja, po predmetnom pitanju, nadležne institucije, sukladno važećim Zakonima i podzakonskim aktima (pravilnicima), mogu izdavati rješenja o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti ili ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u okviru djelatnosti.
Prema   članku 9. Zakona o federalnim ministartvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02,19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06.) „Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne,stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije, osim prehrambene industrije, praćenje privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata i koordiniranje i provedba projekata od značaja za Federaciju u oblastima za koje je nadležno...."
Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije svake godine u skladu sa Proračunom FBiH i Odlukama Vlade FBiH objavljuje javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava. Javni poziv se  objavljuje na našoj web stranici, službenim glasilima i tisku.
Zakonom o rezanju drveta ("Službene novine Federacije BiH”, br 27/97 i 25/06 ) utvrđeni su uslovi i način osnivanja pilana i obavljanja djelatnosti rezanja drveta. Prema ovom Zakonu nadležni organ kantona ili organ koga on ovlasti  izdaje  Rješenje za obavljanje djelatnosti uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje od strane  nadležnoga organa VFBiH odnosno FMERI-ija.
Nadzor nad sprovođenjem Zakonom o rezanju drveta ("Službene novine Federacije BiH”, br 27/97 i 25/06 ) vrše federalni i kantonalni organi uprave nadležni poslove šumarske inspekcije, tržišne inspekcije, inspekcije rada, protivpožarne inspekcije, sanitarne inspekcije, elektroenergetske inspekcije, urbanističko – građevinske inspekcije svako u okviru svoje nadležnosti .
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH