Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u F BiH' za 2014. godinu

Datum: 21. maj 2015. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" usvojila je Vlada Federacije BiH na 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. godine. Na osnovu Rješenja Vlade Federacije BiH, urađene su Izmjene i dopune Akcionog plana, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine. Prečišćeni tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti. 

Prvi Izvještaj za period juli-decembar 2011. god., Vlada Federacije BiH usvojila je na 49. sjednici, održanoj 10.05.2012. god., drugi Izvještaj za 2012. god., usvojen je na 30. hitnoj sjednici, održanoj 20.06.2013. god., a treći Izvještaj za 2013. godinu, usvojen je na 129. sjednici održanoj 28.08.2014. godine.

Ovo je IV dokument FMERI-ja i predstavlja nastavak kontinuiranog izvještavanja Vlade Federacije BiH o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH". Usvojen je na 3. sjednici Vlade FBiH održanoj 14.04.2015. godine, zaključak V.broj 459/2015 („Službene novine Federacije BiH", broj 31/15).

Sastavni dio Izvještaja čine tabelarni prikazi: Praćenja izvršenja Akcionog plana i Sumarnog praćenja izvršenja Akcionog plana za 2014. godinu.

U tabelarnom prikazu praćenja  izvršenja Akcionog plana prikazani su rezultati, pojedinačno za svaki prioritet, mjeru i aktivnost. Za prikazivanje izvršenja/realizacije aktivnosti iz Akcionog plana, u tabelarnim prikazima korištena je metoda „semafora", gdje je za svaku aktivnost prikazan njen status u odnosu na planirani rok, na način da je: Izvršena aktivnost označena zeleno, Djelimično izvršena aktivnost žuto, Neizvršena aktivnost crveno, a aktivnost koju nije moguće izvršiti ljubičasto.

U 2014. godini planirana je realizacija 67 aktivnosti, dok je ostali dio, od 18 aktivnosti, planiran da se realizuje u 2015. godini. U odnosu na plan, u 2014.godinu realizirano je 12 aktivnosti ili 18%, djelimično je realizirano 22 aktivnosti ili 33%, nisu realizirane 32 aktivnosti ili 49%, dok jednu aktivnost nije moguće realizirati. Najveći broj djelimično realiziranih aktivnosti odnosi na prijedloge zakonskih akata koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Nerealizirane aktivnosti, obuhvataju izradu zakonskih i podzakonskih akata čiju su izradu predložila resorna ministarstva, ustanove i institucije, a do čije realizacije u ovoj godini, nije došlo. Također, dio nerealiziranih aktivnosti odnosi se i na usvajanje dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, naročito onih koje se odnose na usvajanje direktiva Evropske unije.

FMERI će nastaviti sa realizacijom planiranih  aktivnostima, putem izrade Akcionog plana za realizaciju Projekta, formiranjem interresorne  radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2016.-2019. godina. Interresornu radnu grupu sačinjavat će predstavnici svih nosilaca aktivnosti.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH