Javni poziv za kandidovanje programa - Kapitalni transferi javnim preduzećima - Finansiranje razvojnih projekata u FBiH

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 
8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne 
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj 38/17), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije     o b j a v l j u j e

JAVNI POZIV
ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA GRANT SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM PREDUZEĆIMA – FINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE"

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika grant sredstava, u skladu sa Programom utroška grant sredstava utvrđenih u razdjelu 17. 
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Kapitalni transferi javnim preduzećima
 – Finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine”  („Službene novine Federacije BiH”, broj 38/17). 
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH