Javni poziv za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama FMERI u oblasti rudarstva

Na osnovu člana 47., 48.. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), člana 4., Pravilnika o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova povjerenstva i naknadama ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, o b j a v lj u j e:

                                                       J A V N I    P O Z I V

za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u oblasti rudarstva

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je povremeno učešće u radu stručnih komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na slijedećim poslovima:

1.1.    Tehnički pregled rudarskih objekata i uvida na licu mjesta;

1.1.1.       Tehnički pregled rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija koji su ugroženi metanom i/ili opasnom ugljenom prašinom;

1.1.2.       Tehnički pregled ostalih rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija.

2. Pravo prijave

2.1. Za rad u komisijama pod tačkom 1.1. na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje visoku stručnu spremu - VII stepen stručne spreme (diplomirani inžinjeri rudarstva, mašinstva, elektro tehnike, geodezije i građevine), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, položen stručni ispit za tehničko rukovođenje i slijedećim radnim iskustvom:

2.1.1.  Za obavljanje poslova iz tačke 1.1.1. najmanje 5 godina radnog iskustva u toj oblasti (u skladu sa članom 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10);

2.1.2.  Za obavljanje poslova iz tačke 1.1.2. najmanje 5 godina radnog iskustva u toj oblasti (u skladu sa članom 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10)

3.  Sadržaj prijave

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu stanovanja, konkakt  telefon i e mail adresu, potrebno je priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

1.    Diplomu o sticanju visoke stručne spreme;

2.    Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za tehničko rukovođenje;

3.    Dokaz o radnom iskustvu u struci iz tačke 2.1. Javnog poziva (sa preciznim navođenjem rudarskog objekta u kojem je ostvareno to radno iskustvo);

4.    Izjava sa referentnom listom učešća u tehničkim pregledima rudarskih objekata postrojenja, uređaja i instalacija;

5.    Ovjerena izjava da podnosilac prijave nije osuđivan za krivično djelo;

6.    Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte;

7.    Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

Na prijavi obavezno navesti komisiju za koju se podnosilac prijavljuje.

4.   Podnošenje prijave

Propisno zatvorene kovertirane prijave sa naznakom "PRIJAVA ZA RAD U STRUČNIM KOMISIJAMA IZ OBLASTI RUDARSTVA. NE OTVARATI !"  dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije (www.fmeri.gov.ba) :

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

Ulica  Alekse Šantića bb,

88000 Mostar

Javni poziv bit će objavljen  u  dnevnim listovima „Dnevni avaz" i „Večernji list" (izdanje za BiH) i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  fmeri.gov.ba

Sve informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Odsjek rudarstva, na telefon: 036/513-820; 036/513-822 ili na e mail: amir.halilcevic@fmeri.gov.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

5.  Odabir kandidata

Prijave će otvoriti i razmotriti  Komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u roku od petnaest dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave. Kandidati koji ispunjavaju uslove bit će uvršteni na listu  stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti rudarstva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a imenovani u komisiju po potrebi i specijalnostima.

Lista stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti rudarstva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije objavit će se na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  fmeri.gov.ba

6.  Troškovi

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće vraćati dostavljenu dokumentaciju kandidatima, a takođe neće snositi nikakve troškove koji mogu imati kandidati, može izvršiti odabir ili ga poništiti u bilo koje vrijeme bez obaveze objašnjenja takvog postupka.  

7.  Napomena

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije koristiti će listu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti rudarstva i za izdavanje dozvola za vršenje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja oruđa za rad i uređaja, fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovrajućih isprava u rudarstvu. 

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH