Skip to the content

Javni poziv za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama FMERI u oblasti rudarstva

Na osnovu člana 47., 48.. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), člana 4., Pravilnika o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova povjerenstva i naknadama ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, objavljujee:

                                                       J A V N I    P O Z I V

za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u oblasti rudarstva

 1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je povremeno učešće u radu stručnih komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na slijedećim poslovima:

1.1.    Tehnički pregled rudarskih objekata i uvida na licu mjesta;

1.1.1. Tehnički pregled rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija koji su ugroženi metanom i/ili opasnom ugljenom prašinom;

1.1.2. Tehnički pregled ostalih rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija.

 1. Pravo prijave

2.1. Za rad u komisijama pod tačkom 1.1. na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja imaju najmanje visoku stručnu spremu - VII stepen stručne spreme (diplomirani inžinjeri rudarstva, mašinstva, elektro tehnike, geodezije i građevine), odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, položen stručni ispit za tehničko rukovođenje i slijedećim radnim iskustvom:

2.1.1.  Za obavljanje poslova iz tačke 1.1.1. najmanje 5 godina radnog iskustva u toj oblasti (u skladu sa članom 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10);

2.1.2.  Za obavljanje poslova iz tačke 1.1.2. najmanje 5 godina radnog iskustva u toj oblasti (u skladu sa članom 73. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/10)

 1. Sadržaj prijave

Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu stanovanja, konkakt  telefon i e mail adresu, potrebno je priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 1.   Diplomu o sticanju visoke stručne spreme;
 2.   Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za tehničko rukovođenje;
 3.   Dokaz o radnom iskustvu u struci iz tačke 2.1. Javnog poziva (sa preciznim navođenjem rudarskog objekta u kojem je ostvareno    to radno iskustvo);
 4.   Izjava sa referentnom listom učešća u tehničkim pregledima rudarskih objekata postrojenja, uređaja i instalacija;
 5.   Ovjerena izjava da podnosilac prijave nije osuđivan za krivično djelo;
 6.   Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte;
 7.   Naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa.

Na prijavi obavezno navesti komisiju za koju se podnosilac prijavljuje.

 1.  Podnošenje prijave

Propisno zatvorene kovertirane prijave sa naznakom "PRIJAVA ZA RAD U STRUČNIM KOMISIJAMA IZ OBLASTI RUDARSTVA. NE OTVARATI !"  dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Federalnog ministarstvo energije, rudarstva i industrije (www.fmeri.gov.ba) :

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

Ulica  Alekse Šantića bb,

88000 Mostar

Javni poziv bit će objavljen  u  dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Večernji list" (izdanje za BiH) i na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  fmeri.gov.ba

Sve informacije vezano za Javni poziv mogu se dobiti u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Odsjek rudarstva, na telefon: 036/513-820; 036/513-822 ili na e-mail: amir.halilcevic@fmeri.gov.ba

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 1. Odabir kandidata

Prijave će otvoriti i razmotriti  Komisija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u roku od petnaest dana nakon isteka krajnjeg roka za prijave. Kandidati koji ispunjavaju uslove bit će uvršteni na listu  stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti rudarstva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a imenovani u komisiju po potrebi i specijalnostima.

Lista stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti rudarstva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije objavit će se na web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije fmeri.gov.ba

 1. Troškovi

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće vraćati dostavljenu dokumentaciju kandidatima, a takođe neće snositi nikakve troškove koji mogu imati kandidati, može izvršiti odabir ili ga poništiti u bilo koje vrijeme bez obaveze objašnjenja takvog postupka.  

 1. Napomena

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije koristiti će listu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti rudarstva i za izdavanje dozvola za vršenje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja oruđa za rad i uređaja, fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja i izdavanje odgovrajućih isprava u rudarstvu. 

Javni poziv za prijavu stručnih lica za povremeni rad u stručnim komisijama FMERI u oblasti rudarstva

Lista stručnih osoba za rad u stručnim komisijama fmeri iz oblasti rudarstva

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.