Skip to the content

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - novembarski ispitni rok 2016.

Na osnovu čl. 35. i 41. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije objavljuje 

                                               POZIV

za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara 
u novembarskom ispitnom roku 2016. godine
 
 
Prijavu za polaganje stručnog ispita mogu podnijeti pravna lica u ime zaposlenika, zaposlenik samostalno ili nezaposleno fizičko lice.
 
Uz prijavu (Obrazac broj 2.) za polaganje ispita prilažu se sljedeća dokumenata:
1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija), 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i na kojim poslovima,
3. rodni list (ukoliko je došlo do promjene prezimena nakon završetka škole/fakulteta),
4federalna upravna taksa od 5 KM.
 
Na osnovu dostavljene dokumentacije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara za prijavljene kandidate u kojem je određeno mjesto, datum i vrijeme, kao i visina i način uplate naknade za polaganje ispita.
 
Prijave za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se do 11.11.2016. godine na adresu:

Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije
ul. A.Šantića bb
88104 Mostar
Komisija za polaganje stručnog ispita

O
brazac br. 2
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.