Legislativa - Strateški dokumenti

Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Datum: 4. okt 2017. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor energije
Vlada Federacije BiH je, Zaključkom V. Broj: 960/2017 od 10.07.2017. godine,  na 78. hitnoj sjednici održanoj 10.07.2017. godine, donijela Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (EEAPF). Usvojen je i Aneks – Mapa puta za transponovanje i implementaciju preuzetih obaveza Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice za oblast energijske efikasnosti koji čini sastavni dio EEAPF, a dato je i, od strane Vlade Federacije BiH, pozitivno mišljenje na prijedlog nacrta Akcionog plana za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (NEEAP BiH) u dijelu koji se odnosi na EEAPF i Mapa puta – Poglavlje 4. 
Aneks – Mapa puta – Poglavlje 4. EEAPF stupio je na snagu danom donošenja a primjenjivaće se nakon usvajanja NEEAP BiH.

Izmjene i dopune Akcionog plana 2013-2108. godina za realizaciju strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013-2023.

Datum: 6. okt 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor industrije
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je na 71. sjednici održanoj 29.09.2016. godine, donijela Zaključak V.broj 1823/2016 o usvajanju Izmjena i dopuna  Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina.

Izmjene i dopune se odnose na  usklađivanje ovog dokumenta sa  prioritetima navednim u  Akcionim planovima za realizaciju: Reformske agende za BiH za period 2015-2018 godina, Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016-2019 godina i Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2015-2019.

Iz Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015-2018 godina preuzete su 4 aktivnosti, iz Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016-2019 godina preuzete su 3 aktivnosti i iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2015-2019, preuzeta je 1 aktivnost.  Ukupno Izmjene i dopuna Akcionog plana 2013-2018, sadrž : sedam Prioriteta, 21 Mjeru i 54 Aktivnosti.

FMERI i Privredna komora FBiH će dalje izvještavanje Vlade FBiH o provođenju aktivnosti iz Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH, bazirati na ovim Izmjenama i dopuna Akcionog plana. 

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2015. godinu

Datum: 1. avg 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i izrađen je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH”, br. 49/07 i  53/07).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 136. sjednici od 08.03.2010. godine usvojila prijedlog projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine". Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 27.04.2010. godine  podržalo dokument  „Razvoj industrijske politike u Federaciji  Bosne i Hercegovine", ocijenivši da on daje presjek stanja u industriji i da je veoma bitan za donošenje budućih akcionih planova.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 11.05.2010. godine i sjednici Doma naroda održanoj 22.06.2010. godine usvojio dokument pod nazivom "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine " ("Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).

Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Akcioni plan) usvojila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. u Sarajevu. U Akcionom planu su definisani prioriteti, mjere i aktivnosti. Za svaku aktivnost je definisan njen cilj, mjerljivi indikator za izvršenje, nosilac aktivnosti, rokovi za implementaciju, kao i  institucije odgovorne za implementaciju.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine redovno dostavljala na razmatranje i usvajanje Izvještaje o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine".
AP_15.pdf (1.009 KB)
EDIT DELETE

Akcioni plan za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u FBiH' 2016.-2019.

Datum: 22. jan 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada Federacije BiH je na 37. sjednici, održanoj 14.01.2016. godine, usvojila Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2016-2019 (zaključak V. broj: 91/2016 od 14.01.2016, „Službene novine Federacije BiH", broj 4/16).

U Akcionom planu je definisano 9 prioriteta, 17 mjera i 67 aktivnosti, te je za svaku aktivnost definisan cilj, mjerljivi indikator izvršenja, nosilac aktivnosti, rok izvršenja, kao i institucije odgovorne za implementaciju.

Za aktivnosti koje su navedene u ovom Akcionom planu, a istovremeno i u  Akcionom planu Federacije BiH za realizaciju reformske agende za period  2015.-2018. godina vodilo se računa da nosioci,  ciljevi i  rokovi izvršenja aktivnosti budu usaglašeni.

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u F BiH' za 2014. godinu

Datum: 21. maj 2015. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" usvojila je Vlada Federacije BiH na 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. godine. Na osnovu Rješenja Vlade Federacije BiH, urađene su Izmjene i dopune Akcionog plana, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine. Prečišćeni tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti. 

Prvi Izvještaj za period juli-decembar 2011. god., Vlada Federacije BiH usvojila je na 49. sjednici, održanoj 10.05.2012. god., drugi Izvještaj za 2012. god., usvojen je na 30. hitnoj sjednici, održanoj 20.06.2013. god., a treći Izvještaj za 2013. godinu, usvojen je na 129. sjednici održanoj 28.08.2014. godine.

Ovo je IV dokument FMERI-ja i predstavlja nastavak kontinuiranog izvještavanja Vlade Federacije BiH o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH". Usvojen je na 3. sjednici Vlade FBiH održanoj 14.04.2015. godine, zaključak V.broj 459/2015 („Službene novine Federacije BiH", broj 31/15).

Sastavni dio Izvještaja čine tabelarni prikazi: Praćenja izvršenja Akcionog plana i Sumarnog praćenja izvršenja Akcionog plana za 2014. godinu.

U tabelarnom prikazu praćenja  izvršenja Akcionog plana prikazani su rezultati, pojedinačno za svaki prioritet, mjeru i aktivnost. Za prikazivanje izvršenja/realizacije aktivnosti iz Akcionog plana, u tabelarnim prikazima korištena je metoda „semafora", gdje je za svaku aktivnost prikazan njen status u odnosu na planirani rok, na način da je: Izvršena aktivnost označena zeleno, Djelimično izvršena aktivnost žuto, Neizvršena aktivnost crveno, a aktivnost koju nije moguće izvršiti ljubičasto.

U 2014. godini planirana je realizacija 67 aktivnosti, dok je ostali dio, od 18 aktivnosti, planiran da se realizuje u 2015. godini. U odnosu na plan, u 2014.godinu realizirano je 12 aktivnosti ili 18%, djelimično je realizirano 22 aktivnosti ili 33%, nisu realizirane 32 aktivnosti ili 49%, dok jednu aktivnost nije moguće realizirati. Najveći broj djelimično realiziranih aktivnosti odnosi na prijedloge zakonskih akata koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Nerealizirane aktivnosti, obuhvataju izradu zakonskih i podzakonskih akata čiju su izradu predložila resorna ministarstva, ustanove i institucije, a do čije realizacije u ovoj godini, nije došlo. Također, dio nerealiziranih aktivnosti odnosi se i na usvajanje dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, naročito onih koje se odnose na usvajanje direktiva Evropske unije.

FMERI će nastaviti sa realizacijom planiranih  aktivnostima, putem izrade Akcionog plana za realizaciju Projekta, formiranjem interresorne  radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2016.-2019. godina. Interresornu radnu grupu sačinjavat će predstavnici svih nosilaca aktivnosti.

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u FBiH' za 2013. godinu

Datum: 5. sep 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine,  usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2013. godinu. Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije će i nadalje nastaviti da prati, analizira i najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH” 2011.-2015. i njegovim Izmjenama i dopunama.

Prečišćeni tekst Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH" 2011-2015.

Datum: 22. jan 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
U ovom dokumentu se nalaze aktivnosti  koje su planirane Akcionim planom,  usvojenim  na 12. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 05.07.2011. godine, te aktivnosti iz Izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2011-2015, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine; Zaključak V.broj 7/2014. („Službene novine Federacije BiH, broj 4/14). 

Tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti, sa precizno definiranim ciljevima aktivnostima, mjerljivim indikatorima izvršenja, nosiocima aktivnosti, rokovima za realizaciju i odgovornim za implementaciju.

Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023.

Datum: 17. sep 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu odobrenog Projektnog zadatka, pripremilo je Prijedlog "Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina".

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u F BiH" za 2012. godinu

Datum: 2. jul 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada F BiH je na 30. hitnoj sjednici koja je održana 20.06.2013. godine usvojila Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta: " Razvoj industrijske politike u F BiH"
za 2012. godinu.

Akcioni plan za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH" 2011-2015

Datum: 20. jul 2011. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine a što je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 49/07 i 53/07)...

Razvoj industrijske politike u FBiH

Datum: 15. jul 2010. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je putem Javnog konkursa angažovalo Konzorcij kojeg čine Mašinski fakultet Sarajevo i Fakultet strojarstva i računarstva Mostar, za izradu projekta pod nazivom "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine".

Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH

Datum: 28. apr 2009. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Dokument "Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH" (SPP) je urađen na osnovu Zaključka Parlamenta Federacije BiH, Predstavničkog doma od 25.07.2007. i Doma naroda od 08.11.2007. Rješenjem Ministra Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 24.09.2007. i dopune od 01.02.2008. imenovana je Ekspertna Grupa za izradu SPP.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH