Legislativa - Pravilnici

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda, imenovanju, sastavu i radu stručne komisije za reviziju elaborata

Datum: 6. nov 2017. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 22. stav 4., člana 34. stav 2., člana 42. stav 3. i člana 81. Zakona o geološkim istraživanjima Federacijie Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10 i 14/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Pravilnik o sadržaju, načinu izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda, imenovanju, sastavu i radu stručne komisije za reviziju elaborata.

Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 85/17 od 03.11.2017. godine.

Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora

Datum: 1. apr 2016. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 15. stav (2) i člana 30. st. (10) i (11) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), federalni ministar energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa federalnim ministrom finansija, donosi Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora na području Federacije Bosne i Hercegovine. 

Pravilnikom se propisuje se način dostavljanja podataka o mjesečnim i godišnjim prometovanim količinama naftnih derivata razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju, dobavljaču i zemlji porijekla, podataka koji se odnose  na plasman naftnih derivata na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju i dobavljaču, sadržaj i način dostavljanja podataka  o uplatama takse, rokovi za dostavljanje podataka i kontrola izmirivanja obaveza po osnovu takse.  

Pravilnik o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila

Datum: 3. mar 2016. | Kategorija: Pravilnici | Ministarstvo
Zakonski temelj za donošenje Pravilnika o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila je u članu 17. stav 1. Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), prema kojem federalni ministar energije, rudarstva i industrije na prijedlog direktora Zavoda propisuje vrste i oblike žigova i isprava koji se upotrebljavaju za verifikaciju mjerila na području Federacije BiH. Ovim Pravilnikom se definiraju žigovi i isprave kojima se potvrđuje, da mjerila zakonskog mjeriteljstva koja su u upotrebi na području Federacije BiH ispunjavaju propisane mjeriteljske zahtjeve. Takođe jasno se definira vrsta, opis, sadržaj i izgled žigova i isprava i  tko obavlja poslove žigovanja i izdavanja isprava.

Pravilnik utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava

Datum: 10. mar 2015. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 116. stav (12) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava.
 
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 18/15 od 06.03.2015. godine.

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada i troškova postupka Zavoda za mjeriteljstvo

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Pravilnici | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim pravilnikom utvrđuju se visina i način plaćanja naknada i troškova postupka Zavoda za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  za verifikaciju mjerila, pregled količina predpakiranih proizvoda, izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta za uvoz mjerila ili prodaju sa konsignacionog skladišta.

Pravilnik o izdavanju potvrda o ispunjavanju mjeriteljskih uslova za uvoz mjerila u FBiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Pravilnici | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim pravilnikom propisuje se izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta za uvoz mjerila u Federaciju Bosne i Hercegovine koja služi za obavljanje carinskih poslova pri uvozu mjerila, a kojom se definiraju postupci i obveze uvoznika mjerila i zastupnika inozemnih firmi registriranih u Bosni i Hercegovini; uvjeti i način na koji Zavod za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izdaje Potvrde i vodi registar izdatih Potvrda.

Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije

Datum: 18. jul 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 116. stav (10) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije.
 
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 58/14 od 18.07.2014. godine.

Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama

Datum: 19. jun 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 47.  Zakona  o  rudarstvu  Federacije  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10) federalni ministar energije, rudarstva  i industrije donosi Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova  komisije i naknadama.


U svrhu izdavanja dozvole za upotrebu ovim Pravilnikom se  propisuje postupak  obavljanja tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija izgrađenih na osnovu odobrenog  glavnog i dopunskog rudarskog projekta.

 
 
 

Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku klasifikacije ugljenog sloja...

Datum: 17. jan 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH, broj 104/13" od 30.12.2013. godine.

Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem

Datum: 20. maj 2013. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 19.stav 1. tačke 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 26/10) federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem.

Ovim pravilnikom se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem. Odredbe ovog pravilnika odnose se i na bušenje istražno-eksploatacione bušotine.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i ugljene prašine

Datum: 25. sep 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja.

Pravilnik o sadržaju Elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana

Datum: 23. avg 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prema stepenu opasnosti od metana.

Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za geološku bazu podataka

Datum: 25. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 i 14/10) federalni ministar donosi Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za Geološku bazu podataka i formiranje fonda stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima i organizacije geoinformacijskog sistema.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za zaposlenike geološke struke

Datum: 20. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 dana 22.06.2011.godine.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke („Službeni list RBiH", broj 16/93).

Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora

Datum: 19. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik usvojen i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 od 22.06.2011. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o vođenju evidencije i katastra odobrenih istražnih prostora (Službeni list RBiH br. 16/93).

Pravilnik o sadržaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i načinu izrade rudarskih projekata

Datum: 18. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 53/12 od  20.06.2012. godine.
Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj, redoslijed izrade, sastavni dijelovi i način izrade rudarskih projekata.

Pravilnik o provođenju tehničkih mjera i mjera za skladištenje i trošenje...

Datum: 30. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 37/12 od 03.05.2012.godine.
Ovim Pravilnikom se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite za skladištenje i trošenje sekundarnih ili trenutno otpadnih sirovina u rudarstvu i korisnih mineralnih sirovina dobijenih kroz istražne radove.

Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima

Datum: 22. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Pravilnik objavljen u Službenim novinama br. 36/12 od 27.04.2012.godine. 
Ovim pravilnikom propisuju se jedinstveni kriteriji na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje rezervi i kvaliteta čvrstih mineralnih sirovina, uslova za razvrstavanje u kategorije i klase, način proračuna i evidentiranja rezervi,sadržaj elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunavanju rezervi čvrstih mineralnih sirovina i utvrđivanje tehničko – ekonomske ocjene proračunatih rezervi.

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama

Datum: 10. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 31 od 11.04.2012.godine.
Ovim pravilnikom utvrđuju se upute o sadržaju i načinu izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnik o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva

Datum: 24. apr 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Donošenje Pravilnika o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva je propisano članom 30. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/10). Pravilnik o poloaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 13. od 23.03.2011. godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH