Legislativa - Odluke

Odluka o utvrđivanju liste stručnih osoba sa kojih se imenuju revidenti i članovi za rad u stručnim komisijama iz oblasti geologije

Datum: 11. apr 2016. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Odluka kojom se utvrđuje lista stručnih osoba sa koje će se imenovati revidenti/izvjestioci i/ili članovi za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti geologije, koje se formiraju rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije za potrebe:

- Revizije geološke dokumentacije za osnovna i regionalna geološka istraživanja;
- Revizije elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi metaličnih mineralnih sirovina;
- Revizije elaborata o kategorizaciji i klasifikaciji rezervi podzemnih voda;
- Revizije elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi uglja;
- Revizije projektne, tehničke i druge dokumentacije za geološka istraživanja, poslove specijalističkih ispitivanja predviđena projektnom dokumentacijom (minerološka, geomehanička, geofizička i dr.)

Odluka o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole

Datum: 13. maj 2014. | Kategorija: Odluke | Sektor energije
Odlukom o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole utvrđuju se iznosi jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole.
Odluka je donesena na 111. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 24.04.2014. godine.

Odluka o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina u FBiH

Datum: 20. okt 2011. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Odluka o proglašenju geoloških istraživanja nafte i plina na području FBiH od interesa za FBiH, kojom se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zadužuje da pripremi Zakon o istraživanjima nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine i dostavi ga Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine na razmatranje u roku od 90 dana...

Odluka o proglašenju geoloških istraživanja plemenitih metala u FBiH

Datum: 18. okt 2011. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Na 16. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 24.08.2011. godine u Mostaru donesena je Odluka kojom se, u cilju utvrđivanja potencijala i rezervi plemenitih metala (zlata i srebra), geološka istraživanja plemenitih metala u FBiH proglašavaju istraživanjima od interesa za Federaciju BiH...
.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH