Legislativa - Registri

Registar izdatih rješenja po Pravilniku o električnim mjerenjima

Datum: 23. maj 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar izdatih rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po Pravilniku o utvrđivanju ispunjavanja  uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („Službene novine Federacije BiH", broj: 18/15 od od 06.03.2015.), sa spiskom privrednih društava koja su postupila u skladu sa članom 27. Pravilnika, odnosno uskladila svoje poslovanje sa odredbama člana 7. odnosno članom 3. stav (2) navedenog pravilnika, i o tome, pismenim putem, obavijestili Ministarstvo, uz dostavu odgovarajućih dokaza.

Evidencija izdatih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje stručnih poslova provjere i ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Datum: 30. apr 2018. | Kategorija: Registri | Sektor industrije
Na osnovu člana 47. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje EVIDENCIJU IZDATIH UVJERENJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROVJERE I ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI SISTEMA AKTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA.

Evidencija je ažurirana dana 30.04.2018. godine.

Evidencija Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Datum: 25. apr 2018. | Kategorija: Registri | Sektor industrije
Evidencija pravnih lica kojima je izdato Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara, u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), ažurirano sa danom 25.04.2018. godine.

Registar prethodnih saglasnosti za priključak VE na EES BiH

Datum: 14. feb 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Na osnovu tačke 6. Zaključak Vlade Federacije BiH, V.broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine Federalno, ministarstvo energije, rudarstva i industrije je utvrdilo Registar zahtjeva i izdatih prethodnih saglasnosti investitorima za priključenje novih vjetroelektrana na prijenosnu mrežu EES BiH.

Registar energetskih dozvola

Datum: 6. feb 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Na osnovu člana  33. stav (4) i (6) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj:27/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje: Registar dozvola

Registar je ažuriran zaključno sa danom 06.02.2017. godine.
 
Napomena: Registar će se ažurirati svakih 60 dana.
 

Registar privrednih društava za obavljanje djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije BiH

Datum: 27. sep 2017. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva
Registar privrednih društava kojima je izdato Rješenje o ispunjavanju uslova u smislu upisa u sudski registar, stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom članom 21. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10), ažurirano sa danom 27.09.2017. godine.

Registar privremenih licenci - naftni derivati

Datum: 16. feb 2016. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Izdate privremene licence za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru naftne privrede po čl. 3 st. 52. Zakona o naftnim derivatima u FBiH (Sl. novine FBiH br. 52/14).
 
Registar je ažuriran zaključno sa danom 16.02.2016. godine.

Izdate energetske dozvole

Datum: 21. maj 2015. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99), člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13), člana 23. stav (5) i (6), člana 31. i člana 39. stav (8), Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/13 i 5/14), člana 3., 4., 5., 19., 22., 24. i 38. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), postupajući po zahtjevima privrednih društava izdaje slijedeće energetske dozvole:

Lista nosilaca izrade elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine

Datum: 1. apr 2015. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja („Službene novine Federacije BiH", broj: 68/11) Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, utvrđuje LISTU NOSILACA IZRADE ELABORATA O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI JAME,ODNOSNO JAMSKIH PROSTORIJA PREMA STEPENU OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNE UGLJENE PRAŠINE.

Lista nosilaca izrade elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana

Datum: 1. apr 2015. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja („Službene novine Federacije BiH", broj: 68/11) Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, utvrđuje Lista nosilaca izrade elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana.

Rješenja Ministarstva kojim su potvrđena prava koja proizilaze iz Energetske dozvole

Datum: 6. nov 2014. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99), člana 78. stav (4) i člana 116. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13), člana 23. stav (5) i (6), člana 31. i člana 39. stav (8), Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), donosi slijedeća rješenja.

Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Datum: 1. jul 2014. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije je jedinstvena evidencija o projektima OIEiK, koju ustrojava i vodi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
U Registru se evidentiraju podaci o nosiocu projekta, lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim karakteristikama i uslovima korištenja zavisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovni pogonski podaci kao i drugi podaci propisani ovim Uputstvom.
Registar projekta obnovljivih izvora energije i kogeneracije ažuriran je zaključno sa 05.06.2014. godine. Upis u Registar je vršen po redoslijedu dobivanja zahtjeva za upis. Projekti sa nekompletnom dokumentacijom nisu upisani.
 
NAPOMENA: OBAVJEŠTAVAJU SE SVE ZAINTERESIRANE STRANE DA JE IZVRŠENA PRIMOPREDAJA REGISTRA OIEiEK IZMEĐU  FMERI-A I OPERATORA ZA OIEiEK ZAKLJUČNO SA 30.06.2014.  UPIS I DALJE AŽURIRANJE REGISTRA VRŠIĆE OPERATOR ZA OIEiEK POČEV OD 01.07.2014. GODINE. ZAHTJEVI KOJI SE UPUTE NA ADRESU FMERI-A, BITI ĆE PREUSMJERENI NA ADRESU OPERATORA.

Energetska saglasnost

Datum: 29. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Energetska saglasnost je upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industije u skladu sa Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11) i i Kriterijima za korištenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u 2012. godini (koje je donijela Vlada Federacije na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine., a kojim se utvrđuje da li će energetski objekat steći:
 
- status projekta čija će se proizvodnja podsticati ili
- pravo na izdavanje certifikata o garanciji porijekla proizvedene električne energije
 
Pregled podnešenih zahtjeva za izdavanje energetske saglasnosti i izdatih Rješenja za energetsku saglasnost ažuriran je zaključno sa 29.01.2013. godine.
 
Obavještavaju se potencijalni investitori da su kvote za fotonaponska postrojenja snage od 31 do i uključivo 150 kW čija će se proizvodnja podsticati u 2012. godini popunjene.
 
Takođe, obavještavaju se pravna i fizička lica da je, u skladu sa tačkom 2. Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Broj: U-5/12 ode 19. juna 2012. godine, dana 13.01.2013. godine prestala je primjena Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11).
 
 

Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati

Datum: 17. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati.
Registar ažuriran dana 15.01.2013.godine.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH