Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) i čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjeve za izdavanje i produženje Energetske dozvole, mogu dostaviti u pisanoj formi  do 03.09.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:       sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                      
                            Alekse  Šantića  bb, 88 000 Mostar


                                                Obavještenje za javnost


1. Privredno društvo „BUBL SOLARI" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „REŠETNICA", instalisane nazivne snage 800 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 1.620 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.07.2017. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo GLOBTOUR d.o.o. Međugorje, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „GLOBTOUR" 23 kW, instalisane nazivne snage 22,5 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 29,083 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 14.08.2017. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo „ALFE-MI" d.o.o. Živinice, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „ALFE MI",  instalisane nazivne snage 20 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 22,5 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 16.08.2017. godine.
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo „EKO-REM" d.o.o. Sarajevo, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, registarski broj: ED-229/15, za izgradnju male hidroelektrane, mHE „Kosova", na Kosovskoj rijeci u Ustikolini, općina Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine, instalisane nazivne snage 500 kW i moguće godišnje proizvodnje električne energije 2,212 GWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa čl. 16. stav (4) i (5), 19. i  28. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 28.07.2017. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH