Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", broj 66/13 i 94/15 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 23. stav (5) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH",broj 27/14 - u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) je utvrdilo nacrt Energetske dozvole za izgradnju termoelektrane „Banovići", blok 1-350 MW, investitoru RMU „Banovići" d.d.  Banovići. 
Ministarstvo obavještava javnost i zainteresirane strane da komentare i primjedbe na nacrt Energetske dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi do 19.11.2017. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:

e-mail adresu:        sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                 036 580 015 
Poštom na adresu:  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                       
                             Alekse  Šantića  bb, 
                             88 000 Mostar     
 

                                                Obavještenje za javnost

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije utvrdilo je nacrt Enegetske dozvole investitoru RMU „Banovići" d.d. Banovići, za izgradnju termoelektrane „Banovići", blok 1-350 MW, instalisane nazivne snage 350 MW (1x350 MW), odobrene snage priključenja 350 MW (1x350 MW), planirane godišnje proizvodnje električne energije od 2.252,3 GWh, koja se planira graditi u granicama postojećeg eksploatacionog polja rudnika RMU „Banovići" d.d. Banovići. 
Postupajući po odredbama člana 78. stav (4) i (6) Zakona, Ministarstvo je pribavilo prethodnu saglasnost od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zaključak V. broj: 968/2017 od 13.7.2017. godine, i od Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupničkog doma održanoj 25.07.2017. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 21.09.2017. godine, Zaključak PFBiH, broj 01-02-1437/17 od 21.09.2017. godine, („Službene novine Federacije BiH", broj 79/17). 
Status umješača u postupku izdavanja Energetske dozvole mogu dobiti sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja se pismenim zahtjevom obrate Ministarstvu, do isteka roka za dostavu komentara na utvrđeni nacrt Energetske dozvole.
Više informacija o nacrtu Enegetske dozvole mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva, a nacrt Energetske dozvole će biti objavljen u prilogu ovoga obavještenja na službenoj web stranici Ministarstva.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH