Da li Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije podstiče proizvodnju električne energije iz solarne energije?

Podsticaj proizvodnje OIE propisan je čl. 20. – 30. Zakona o korištenju OIEiEK („Sl.N Federacije BiH“ br. 70/13) i odnosi se na sve vidove OIEiEK. Proizvodnja električne energije iz solarne energije je znatno skuplja od proizvodnje iz svih ostalih vidova primarne obnovljive energije, tako da je otkupna cijena električne energije iz solarnih elektrana znatno skuplja od prodajne cijene električne energije, a što utiče na krajnju cijenu električne energije koju plaćaju kupci. Sve to negativno utiče na ukupan standard građana Federacije BiH. S tim u vezi su ograničene otkupne količine električne energije iz svih elektrana pa i solarnih elektrana, koje su ekonomski najmanje isplative.
Podsticajne količine električne energije iz OIE biti će propisane Akcionim planom u Federaciji, koga donosi Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade Federacije BiH i biti će transparentne za sve zainteresirane proizvođače električne energiej iz OIE.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije podržava sve pozitivne napore i inicijative izgradnje samoodrživih projekata OIEiEK po principu tržišnog poslovanja prodaje proizvedene električne energije iz svih oblika primarne obnovljive energije.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH