PONOVLJENI JAVNI POZIV - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika

Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika", („Službene novine Federacije BiH”, broj 34/17), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e PONOVLJENI JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA PREOSTALOG DIJELA SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE „TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI – SUBVENCIJE JAVNIM  PREDUZEĆIMA ZA UPLATU DOPRINOSA ZA PIO/MIO U SVRHU PENZIONISANJA ZAPOSLENIKA"
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH