Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - junski ispitni rok

Na osnovu čl. 35. i 41. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije objavljuje 

                                               POZIV
za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara 
u junskom ispitnom roku 2017. godine


Prijavu za polaganje stručnog ispita mogu podnijeti pravna lica u ime zaposlenika, zaposlenik samostalno ili nezaposleno fizičko lice.

Uz prijavu (Obrazac broj 2.) za polaganje ispita prilažu se sljedeća dokumenata:

1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija), 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i na kojim poslovima,
3. rodni list (ukoliko je došlo do promjene prezimena nakon završetka škole/fakulteta),
4federalna upravna taksa od 5 KM.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara za prijavljene kandidate u kojem je određeno mjesto, datum i vrijeme, kao i visina i način uplate naknade za polaganje ispita.

Prijave za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se do 07.06.2017.godine na adresu:
Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije
ul. A.Šantića bb
88104 Mostar

Komisija za polaganje stručnog ispita
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH