Pravilnik o sadržaju, načinu izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda, imenovanju, sastavu i radu stručne komisije za reviziju elaborata

Datum: 6. nov 2017. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 22. stav 4., člana 34. stav 2., člana 42. stav 3. i člana 81. Zakona o geološkim istraživanjima Federacijie Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10 i 14/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Pravilnik o sadržaju, načinu izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda, imenovanju, sastavu i radu stručne komisije za reviziju elaborata.

Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 85/17 od 03.11.2017. godine.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH