Šta sadrži zahtjev za odobrenje izvođenja geoloških istraživanja i šta je privredno društvo obavezno da priloži uz zahtjev?

Prema članu  27. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10)  privredno društvo - investitor podnosi zahtjev za odobrenje za izvođenja geoloških istraživanja nadležnom ministarstvu koji sadrži: 

Zahtjev za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja sadrži: 
 
a)    naziv podnosioca zahtjeva; 
b)    predmet istraživanja (vrsta mineralne sirovine); 
c)    vrstu i obim istražnih radova; 
d)    prostor za istraživanje (opis veličine prostora, površina, oblik, morfologija i dr.) i 
e)    vrijeme početka i završetka istraživanja.
 
Uz zahtjev  se prilaže: 
a)    topografska osnova (list, sekcija 9. u cjelini formata, razmjeri do 1:25.000, za detaljna geološka istraživanja ili razmjeri do 1:100.000 za regionalna geološka istraživanja, sa nacrtanim granicama istražnog prostora, određenog koordinatama prelomnih tačaka); 
b)   urbanistička saglasnost za istraživanje definirana programom ili projektom istraživanja, izdata od nadležnog ministarstva za prostorno uređenje; 
c)   program regionalnih istraživanja ili projekt detaljnih geoloških istraživanja određene mineralne sirovine, podzemnih voda i detaljnih geoloških istraživanja u druge namjene; 
d)    izvještaj o izvršenoj reviziji programa, odnosno projekt istraživanja; 
e)    dokaz o registraciji privrednog društva - investitora sa šiframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi; 
f)    dokaze o upisu u registar društava i odobrenje nadležnog organa za bavljenje registrovanom djelatnošću za privredno društvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekt geoloških istraživanja; 
g)    saglasnost za obavljanje istražnih radova od vlasnika zemljišta na kojem će se vršiti istraživanje. 
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH