Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH

Datum: 28. apr 2009. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo

Dokument "Strateški plan i program razvoja energetskog sektora Federacije BiH" (SPP) je urađen na osnovu Zaključka Parlamenta Federacije BiH, Predstavničkog doma od 25.07.2007. i Doma naroda od 08.11.2007.

Rješenjem Ministra Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije od 24.09.2007. i dopune od 01.02.2008. imenovana je Ekspertna Grupa za izradu SPP Svrha izrade ovog dokumenta je, da se u nedostatku Strategije razvoja energetskog sektora Bosne i Hercegovine, izvši stručna analiza postojećeg stanja, utvrde potrebe i mogućnosti razvoja energetskog sektora u FBiH, po pojedinim podsektorima i za sektor u cjelini, vodeći računa o pravcima i intenzitetu razvoja energetskog sektora BiH, definiraju koncepcijske postavke i uslovi za intenzivniju reformu, deblokira zastoj investiranja i izgradnje novih energetskih objekata i postignu preduslovi za održivi razvoj energetskog sektora FBiH i BiH u cjelini.

Dokument treba da bude osnova i za izradu Strategije razvoja energetskog sektora BiH. Na osnovu Zaključaka Parlamenta FBiH, oba doma, (10.04.2008. i 24.062008.), a po razmatranju teksta Nacrta SPP, u periodu od 24.03.2008 do 10.06.2008. godine obavljeno je šest javnih rasprava po Nacrtu SPP, u cijeloj FBiH, sa završnom raspravom u Sarajevu 10.06.2008. god.

Rješenjem Premijera FBiH, od 29.05.2009. imenovana je neovisna Grupa stručnjaka koja je dala stručno mišljenje i ocjenu dokumenta. Na osnovu svih datih sugestija, primjedbi i komentara, te stručnog mišljenja i ocjene Grupe stručnjaka, Ekspertna grupa je izradila Prijedlog dokumenta, koji je razmatran i usvojen na Parlamentu FBiH (Predstavnički dom, 13.01.2009. i Dom naroda, 19.03.2009.).

Dokument SPP, u formi Nacrta i Prijedloga je bio cijelo vrijeme postavljen na web stranici Vlade FBiH i bio dostupan građanima, stručnoj i naučnoj javnosti, institucijama, nevladinim organizacijama i dr., za davanje komentara i prijedloga.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH