Ko može obavljati obavljanje periodičkih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, uređajima i instalacijama?

Predmetnu problematiku uređuje Pravilnik  o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodičkih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava, a koji je objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH" broj: 41/11 i 7/12.
Navedenim Pravilnikom je regulisano da se periodični pregledi, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama mogu obavljati samo na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Članom 5. Pravilnika regulisani su osnovni uvjeti koje privredno društvo mora ispunjavati da bi dobilo odobrenje Ministarstva.
Obavezan uvjet, vezano za kadrovsku strukturu je da privredno drštvo ima najmanje jednog elektroinžinjera sa položenim stručnim ispitom ili zvanjem magistra, odnosno doktora nauka.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH