Legislativa

Registar izdatih rješenja po Pravilniku o električnim mjerenjima

Datum: 23. maj 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar izdatih rješenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije po Pravilniku o utvrđivanju ispunjavanja  uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava („Službene novine Federacije BiH", broj: 18/15 od od 06.03.2015.), sa spiskom privrednih društava koja su postupila u skladu sa članom 27. Pravilnika, odnosno uskladila svoje poslovanje sa odredbama člana 7. odnosno članom 3. stav (2) navedenog pravilnika, i o tome, pismenim putem, obavijestili Ministarstvo, uz dostavu odgovarajućih dokaza.

Evidencija izdatih uvjerenja o položenim stručnim ispitima za obavljanje stručnih poslova provjere i ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Datum: 30. apr 2018. | Kategorija: Registri | Sektor industrije
Na osnovu člana 47. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje EVIDENCIJU IZDATIH UVJERENJA O POLOŽENIM STRUČNIM ISPITIMA ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA PROVJERE I ISPITIVANJA ISPRAVNOSTI SISTEMA AKTIVNE ZAŠTITE OD POŽARA.

Evidencija je ažurirana dana 30.04.2018. godine.

Evidencija Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Datum: 25. apr 2018. | Kategorija: Registri | Sektor industrije
Evidencija pravnih lica kojima je izdato Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara, u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), ažurirano sa danom 25.04.2018. godine.

Registar prethodnih saglasnosti za priključak VE na EES BiH

Datum: 14. feb 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Na osnovu tačke 6. Zaključak Vlade Federacije BiH, V.broj: 1063/2014 od 05.06.2014. godine Federalno, ministarstvo energije, rudarstva i industrije je utvrdilo Registar zahtjeva i izdatih prethodnih saglasnosti investitorima za priključenje novih vjetroelektrana na prijenosnu mrežu EES BiH.

Registar energetskih dozvola

Datum: 6. feb 2018. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Na osnovu člana  33. stav (4) i (6) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj:27/14), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje: Registar dozvola

Registar je ažuriran zaključno sa danom 06.02.2017. godine.
 
Napomena: Registar će se ažurirati svakih 60 dana.
 

Pravilnik o sadržaju, načinu izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda, imenovanju, sastavu i radu stručne komisije za reviziju elaborata

Datum: 6. nov 2017. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 22. stav 4., člana 34. stav 2., člana 42. stav 3. i člana 81. Zakona o geološkim istraživanjima Federacijie Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 9/10 i 14/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Pravilnik o sadržaju, načinu izrade elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i podzemnih voda, imenovanju, sastavu i radu stručne komisije za reviziju elaborata.

Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 85/17 od 03.11.2017. godine.

Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine

Datum: 4. okt 2017. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor energije
Vlada Federacije BiH je, Zaključkom V. Broj: 960/2017 od 10.07.2017. godine,  na 78. hitnoj sjednici održanoj 10.07.2017. godine, donijela Akcioni plan energijske efikasnosti Federacije Bosne i Hercegovine (EEAPF). Usvojen je i Aneks – Mapa puta za transponovanje i implementaciju preuzetih obaveza Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice za oblast energijske efikasnosti koji čini sastavni dio EEAPF, a dato je i, od strane Vlade Federacije BiH, pozitivno mišljenje na prijedlog nacrta Akcionog plana za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (NEEAP BiH) u dijelu koji se odnosi na EEAPF i Mapa puta – Poglavlje 4. 
Aneks – Mapa puta – Poglavlje 4. EEAPF stupio je na snagu danom donošenja a primjenjivaće se nakon usvajanja NEEAP BiH.

Registar privrednih društava za obavljanje djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije BiH

Datum: 27. sep 2017. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva
Registar privrednih društava kojima je izdato Rješenje o ispunjavanju uslova u smislu upisa u sudski registar, stručne osposobljenosti i tehničke opremljenosti za obavljanje registrovane djelatnosti iz oblasti geologije na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom članom 21. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10), ažurirano sa danom 27.09.2017. godine.

Zakon o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum: 26. apr 2017. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon je usvojen na 18. redovnoj sjednici Predstavničkog Doma FBiH od 15.februara 2017. godine, a prethodno je  verifikovan od strane Doma Naroda Parlamenta FBiH, na nastavku 16. sjednice od 02.02.2017.godine. 
Objavljen je u Službenim Novinama FBIH broj 22/17.  

Izmjene i dopune Akcionog plana 2013-2108. godina za realizaciju strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013-2023.

Datum: 6. okt 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor industrije
Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije BiH je na 71. sjednici održanoj 29.09.2016. godine, donijela Zaključak V.broj 1823/2016 o usvajanju Izmjena i dopuna  Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina.

Izmjene i dopune se odnose na  usklađivanje ovog dokumenta sa  prioritetima navednim u  Akcionim planovima za realizaciju: Reformske agende za BiH za period 2015-2018 godina, Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016-2019 godina i Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2015-2019.

Iz Akcionog plana za realizaciju Reformske agende za BiH za period 2015-2018 godina preuzete su 4 aktivnosti, iz Akcionog plana za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH” za period 2016-2019 godina preuzete su 3 aktivnosti i iz Akcionog plana za provedbu Strategije za borbu protiv korupcije FBiH 2015-2019, preuzeta je 1 aktivnost.  Ukupno Izmjene i dopuna Akcionog plana 2013-2018, sadrž : sedam Prioriteta, 21 Mjeru i 54 Aktivnosti.

FMERI i Privredna komora FBiH će dalje izvještavanje Vlade FBiH o provođenju aktivnosti iz Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji BiH, bazirati na ovim Izmjenama i dopuna Akcionog plana. 

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" za 2015. godinu

Datum: 1. avg 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Projekt „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" je sastavni dio Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine i izrađen je u skladu sa Odlukom o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH”, br. 49/07 i  53/07).

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 136. sjednici od 08.03.2010. godine usvojila prijedlog projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine". Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 27.04.2010. godine  podržalo dokument  „Razvoj industrijske politike u Federaciji  Bosne i Hercegovine", ocijenivši da on daje presjek stanja u industriji i da je veoma bitan za donošenje budućih akcionih planova.

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 11.05.2010. godine i sjednici Doma naroda održanoj 22.06.2010. godine usvojio dokument pod nazivom "Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine " ("Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10).

Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" (u daljem tekstu: Akcioni plan) usvojila je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. u Sarajevu. U Akcionom planu su definisani prioriteti, mjere i aktivnosti. Za svaku aktivnost je definisan njen cilj, mjerljivi indikator za izvršenje, nosilac aktivnosti, rokovi za implementaciju, kao i  institucije odgovorne za implementaciju.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je Vladi Federacije Bosne i Hercegovine redovno dostavljala na razmatranje i usvajanje Izvještaje o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine".
AP_15.pdf (1.009 KB)
EDIT DELETE

Odluka o utvrđivanju liste stručnih osoba sa kojih se imenuju revidenti i članovi za rad u stručnim komisijama iz oblasti geologije

Datum: 11. apr 2016. | Kategorija: Odluke | Sektor rudarstva
Odluka kojom se utvrđuje lista stručnih osoba sa koje će se imenovati revidenti/izvjestioci i/ili članovi za povremeni rad u stručnim komisijama iz oblasti geologije, koje se formiraju rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije za potrebe:

- Revizije geološke dokumentacije za osnovna i regionalna geološka istraživanja;
- Revizije elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi metaličnih mineralnih sirovina;
- Revizije elaborata o kategorizaciji i klasifikaciji rezervi podzemnih voda;
- Revizije elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji rezervi uglja;
- Revizije projektne, tehničke i druge dokumentacije za geološka istraživanja, poslove specijalističkih ispitivanja predviđena projektnom dokumentacijom (minerološka, geomehanička, geofizička i dr.)

Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora

Datum: 1. apr 2016. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 15. stav (2) i člana 30. st. (10) i (11) Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), federalni ministar energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa federalnim ministrom finansija, donosi Pravilnik o dostavljanju podataka iz naftnog sektora na području Federacije Bosne i Hercegovine. 

Pravilnikom se propisuje se način dostavljanja podataka o mjesečnim i godišnjim prometovanim količinama naftnih derivata razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju, dobavljaču i zemlji porijekla, podataka koji se odnose  na plasman naftnih derivata na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine razvrstanih po vrsti naftnog derivata, tarifnom broju i dobavljaču, sadržaj i način dostavljanja podataka  o uplatama takse, rokovi za dostavljanje podataka i kontrola izmirivanja obaveza po osnovu takse.  

Pravilnik o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila

Datum: 3. mar 2016. | Kategorija: Pravilnici | Ministarstvo
Zakonski temelj za donošenje Pravilnika o žigovima i ispravama koji se upotrebljavaju kod verificiranja mjerila je u članu 17. stav 1. Zakona o mjeriteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), prema kojem federalni ministar energije, rudarstva i industrije na prijedlog direktora Zavoda propisuje vrste i oblike žigova i isprava koji se upotrebljavaju za verifikaciju mjerila na području Federacije BiH. Ovim Pravilnikom se definiraju žigovi i isprave kojima se potvrđuje, da mjerila zakonskog mjeriteljstva koja su u upotrebi na području Federacije BiH ispunjavaju propisane mjeriteljske zahtjeve. Takođe jasno se definira vrsta, opis, sadržaj i izgled žigova i isprava i  tko obavlja poslove žigovanja i izdavanja isprava.

Registar privremenih licenci - naftni derivati

Datum: 16. feb 2016. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Izdate privremene licence za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru naftne privrede po čl. 3 st. 52. Zakona o naftnim derivatima u FBiH (Sl. novine FBiH br. 52/14).
 
Registar je ažuriran zaključno sa danom 16.02.2016. godine.

Akcioni plan za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u FBiH' 2016.-2019.

Datum: 22. jan 2016. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada Federacije BiH je na 37. sjednici, održanoj 14.01.2016. godine, usvojila Akcioni plan za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2016-2019 (zaključak V. broj: 91/2016 od 14.01.2016, „Službene novine Federacije BiH", broj 4/16).

U Akcionom planu je definisano 9 prioriteta, 17 mjera i 67 aktivnosti, te je za svaku aktivnost definisan cilj, mjerljivi indikator izvršenja, nosilac aktivnosti, rok izvršenja, kao i institucije odgovorne za implementaciju.

Za aktivnosti koje su navedene u ovom Akcionom planu, a istovremeno i u  Akcionom planu Federacije BiH za realizaciju reformske agende za period  2015.-2018. godina vodilo se računa da nosioci,  ciljevi i  rokovi izvršenja aktivnosti budu usaglašeni.

Izdate energetske dozvole

Datum: 21. maj 2015. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99), člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13), člana 23. stav (5) i (6), člana 31. i člana 39. stav (8), Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/13 i 5/14), člana 3., 4., 5., 19., 22., 24. i 38. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), postupajući po zahtjevima privrednih društava izdaje slijedeće energetske dozvole:

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u F BiH' za 2014. godinu

Datum: 21. maj 2015. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Akcioni plan za realizaciju Projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine" usvojila je Vlada Federacije BiH na 12. sjednici, održanoj 05.07.2011. godine. Na osnovu Rješenja Vlade Federacije BiH, urađene su Izmjene i dopune Akcionog plana, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine. Prečišćeni tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti. 

Prvi Izvještaj za period juli-decembar 2011. god., Vlada Federacije BiH usvojila je na 49. sjednici, održanoj 10.05.2012. god., drugi Izvještaj za 2012. god., usvojen je na 30. hitnoj sjednici, održanoj 20.06.2013. god., a treći Izvještaj za 2013. godinu, usvojen je na 129. sjednici održanoj 28.08.2014. godine.

Ovo je IV dokument FMERI-ja i predstavlja nastavak kontinuiranog izvještavanja Vlade Federacije BiH o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH". Usvojen je na 3. sjednici Vlade FBiH održanoj 14.04.2015. godine, zaključak V.broj 459/2015 („Službene novine Federacije BiH", broj 31/15).

Sastavni dio Izvještaja čine tabelarni prikazi: Praćenja izvršenja Akcionog plana i Sumarnog praćenja izvršenja Akcionog plana za 2014. godinu.

U tabelarnom prikazu praćenja  izvršenja Akcionog plana prikazani su rezultati, pojedinačno za svaki prioritet, mjeru i aktivnost. Za prikazivanje izvršenja/realizacije aktivnosti iz Akcionog plana, u tabelarnim prikazima korištena je metoda „semafora", gdje je za svaku aktivnost prikazan njen status u odnosu na planirani rok, na način da je: Izvršena aktivnost označena zeleno, Djelimično izvršena aktivnost žuto, Neizvršena aktivnost crveno, a aktivnost koju nije moguće izvršiti ljubičasto.

U 2014. godini planirana je realizacija 67 aktivnosti, dok je ostali dio, od 18 aktivnosti, planiran da se realizuje u 2015. godini. U odnosu na plan, u 2014.godinu realizirano je 12 aktivnosti ili 18%, djelimično je realizirano 22 aktivnosti ili 33%, nisu realizirane 32 aktivnosti ili 49%, dok jednu aktivnost nije moguće realizirati. Najveći broj djelimično realiziranih aktivnosti odnosi na prijedloge zakonskih akata koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri. Nerealizirane aktivnosti, obuhvataju izradu zakonskih i podzakonskih akata čiju su izradu predložila resorna ministarstva, ustanove i institucije, a do čije realizacije u ovoj godini, nije došlo. Također, dio nerealiziranih aktivnosti odnosi se i na usvajanje dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, naročito onih koje se odnose na usvajanje direktiva Evropske unije.

FMERI će nastaviti sa realizacijom planiranih  aktivnostima, putem izrade Akcionog plana za realizaciju Projekta, formiranjem interresorne  radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2016.-2019. godina. Interresornu radnu grupu sačinjavat će predstavnici svih nosilaca aktivnosti.

Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija

Datum: 27. apr 2015. | Kategorija: Uredbe | Sektor energije
U skladu sa članom 6. stav (4) Uredbe o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije Programa javnih investicija (PJI) („Službene novine Federacije BiH br. 106/2014 od 29.12.2014. godine), objavljujemo Uredbu u cjelosti sa posebnim osvrtom na član 6. stav (2) Uredbe u kojem je iznesen kalendarski plan pripreme PJI Federacije BiH, kako bi javna preduzća u nadležnosti ovog ministarstva na vrijeme izvršila sve potrebne predradnje prilikom kandidovanja projekata u Program javnih investicija Federacije BiH.

Lista nosilaca izrade elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine

Datum: 1. apr 2015. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja („Službene novine Federacije BiH", broj: 68/11) Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, utvrđuje LISTU NOSILACA IZRADE ELABORATA O KLASIFIKACIJI I KATEGORIZACIJI JAME,ODNOSNO JAMSKIH PROSTORIJA PREMA STEPENU OPASNOSTI OD EKSPLOZIVNE UGLJENE PRAŠINE.

 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH