Skip to the content

Pitanja i odgovori

Sukladno čl. 71 i 72. ("Službene novine Federacije BiH" broj: 49/12) Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nadležno je za izdavanje Uvjerenja o ispunjavanju uvjeta minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine naftnim derivatima, ukoliko trgovac koristi skladišni prostor (terminal).

Sukladno navedenom Pravilniku Terminal je poslovna prostorija:

 • izgrađena u sukladno važećim urbanističko-građevinskim propisima i propisima o izgradnji i opremanju prostorija za zapaljive tečnosti i uskladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti,
 • koja predstavlja zasebnu tehnološku cjelinu za obavljanje djelatnosti za koju je izgrađena.

Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta poslovnih prostora za obavljanje trgovine naftnim derivatima, utvrđuje Stručna komisija uvidom na licu mjesta.

Rješenje o formiranju komisije donosi Ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Za izdavanje navedenog Uvjerenja potrebna su sljedeća dokumenta:

 • Zahtjev za izdavanje Uvjerenja , taksiran sa 10 KM federalne takse, podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. U zahtjevu je potrebno naznačiti strukturu skladištenja naftnih derivata, sa mjestom skladištenja i oznakom rezervoara/spremnika,
 • Dokaz o registraciji za obavljanje trgovine na veliko (rješenje o registraciji),
 • Uvjerenje o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza,
 • Uvjerenje o poreznoj registraciji,
 • Obavještenje o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji (statistika),
 • Rješenje - Odobrenje za upotrebu objekta – skladišta,
 • Dokaz o vlasništvu ili zakupu skladišta za najkraći rok od jedne godine,
 • Dokaz o zapremini skladišta - tablice zapremine spremnika,
 • Dokaz o izvršenom periodičnom pregledu – obavljen od ovlaštene kuće/institucije,
 • elektro instalacija (otpor izolacije, zaštita od indirektnog i direktnog dodira, galvanska povezanost , sistem za dojavu požara), pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija i uzemljivačkog sistema, pregled i ispitivanje instalacija zaštite od statičkog elektriciteta,
 • pregled i ispitivanje protivpožarnih instalacija ( hidrantskih instalacija , mobilne opreme za gašenje požara , gašenje pjenom i hlađenje rezervoara vodom) - ovisno o vrsti skladišta,
 • pregled i ispitivanje mašina i uređaja (sa stanovišta zaštite na radu)
 • pregled i ispitivanje mjerača protoka tekućih goriva (volumetri ,vage, registri količine protoka za koje se izdaju protokoli o ispitivanju - ovisno o vrsti skladišta),
 • Opći normativni akti društva (Statut, pravilnik o zaštiti od požara, ostali pravilnici i sl.),
 • Uplatnica na iznos od 50 KM za izdavanje Uvjerenja, (uplaćuje se nakon donošenja
 • Rješenja o formiranju Komisije,
 • Uplatnica za rad stručne komisije, iznos se određuje Rješenjem o formiranju komisije ovisno o vrsti terminala.

Određena dodatna dokumentacija ukoliko Komisija zaključi da je isto potrebno.

Energetska dozvola je dokumenat koji izdaje Ministarstvo, a propisan je Zakonom o električnoj energiji u Federaciji BiH ("Sl.N Federacije BiH" br. 66/13). i mijenja predhodnu dozvolu za izgradnju koju je ranije donosio FERK. Uputstvo za podnošenje dokumenata, rješavanje po zahtjevu, oblik dozvole i njezin sadržaj će tek biti propisan posebnom uredbom. Do tada se neće izdavati energetske dozvole. Rok za donošenje navedene uredbe je mart 2014. godine

Upis u registar pravnih i fizičkih lica za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa naoružanja i vojne opreme vrši Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a na osnovu:

 • člana 10. Zakona o kontroli vanjskotgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Herecegovine („Službeni glasnik BiH" broj 103/09) i
 • Uputstva o proceduri registracije pravnih i fizičkih lica za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 19/10)

U navedenom uputstvu su detaljno definirani uvjeti za podnošenje zahtjeva za registraciju, kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev.
Kako je navedeno u članu 4. stav 1 pod (d) Uputstva o proceduri registracije pravnih i fizičkih lica za vanjskotrgovinski promet roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 19/10) potrebno je priložiti dokument nadležnog tijela za obavljanje poslova iz registrovane djelatnosti, a vezano za robe i usluge s kontrolnih listi, odnosno Prethodnu saglasnost za obavljanje vanjskotrgovinskog prometa naoružanjem i vojnom opremom koju u Federaciji Bosne i Hercegovine izdaje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije putem Federalne direkcije za namjensku industriju a na osnovu:

 • člana 12. Zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme ("Službene novine FBiH" broj 79/07) i
 • Uputstva o proceduri izdavanja prethodne saglasnosti pravnim i fizičkim licima prije registracije za promet naoružanjem i vojnom opremom ("Službene novine FBiH" broj 88/07).

U navedenom Uputstvu su detaljno definirani uvjeti za podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodne saglasnosti, kao i spisak dokumentacije koju je potrebno priložiti uz zahtjev koji je sastavni dio uputstva.
Shodno navedenom Uputstvu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti na obrascu 1
 • izvod iz sudskog registra;
 • spisak ovlaštenih lica i njihove funkcije;
 • dokaz o upisu u registar carinskih obveznika;
 • dokaz o upisu u registar poreskih obveznika;
 • mišljenje Uprave policije Federacije Bosne i Hercegovine o ispunjavanju uslova za obavljanje
  prometa oružjem i eksplozivnim materijalima;
 • upotrebna dozvola za skladištenje oružja ili izjava da će se isporuka oružja obavljati direktno
  od proizvođača prema kupcu;
 • listu proizvoda NVO za koje se traži prethodna saglasnost.

Prema članu 27. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10) privredno društvo - investitor podnosi zahtjev za odobrenje za izvođenja geoloških istraživanja nadležnom ministarstvu koji sadrži:

Zahtjev za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja sadrži:

a) naziv podnosioca zahtjeva;
b) predmet istraživanja (vrsta mineralne sirovine);
c) vrstu i obim istražnih radova;
d) prostor za istraživanje (opis veličine prostora, površina, oblik, morfologija i dr.) i
e) vrijeme početka i završetka istraživanja.

Uz zahtjev se prilaže:


a) topografska osnova (list, sekcija 9. u cjelini formata, razmjeri do 1:25.000, za detaljna geološka istraživanja ili razmjeri do 1:100.000 za regionalna geološka istraživanja, sa nacrtanim granicama istražnog prostora, određenog koordinatama prelomnih tačaka);
b) urbanistička saglasnost za istraživanje definirana programom ili projektom istraživanja, izdata od nadležnog ministarstva za prostorno uređenje;
c) program regionalnih istraživanja ili projekt detaljnih geoloških istraživanja određene mineralne sirovine, podzemnih voda i detaljnih geoloških istraživanja u druge namjene;
d) izvještaj o izvršenoj reviziji programa, odnosno projekt istraživanja;
e) dokaz o registraciji privrednog društva - investitora sa šiframa djelatnosti koje se odnose na eksploataciju mineralne sirovine za koju se zahtjev podnosi;
f) dokaze o upisu u registar društava i odobrenje nadležnog organa za bavljenje registrovanom djelatnošću za privredno društvo ili javnu ustanovu koja je izradila i revidirala projekt geoloških istraživanja;
g) saglasnost za obavljanje istražnih radova od vlasnika zemljišta na kojem će se vršiti istraživanje.

 1. Prema članu 7. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita zaposlenika geološke struke („Službene novine Federacije BiH" broj: 38/11) uz zahtjev za polaganje stručnog ispita prilaže se:

  a) ovjerena kopija diplome, odnosno svjedočanstva o završenoj školskoj spremi;
  b) potvrda poslodavca kojom se dokazuje da kandidat posjeduje najmanje godinu dana radnog iskustva u struci na poslovima geoloških istraživanja, odnosno vrijeme provedeno u obavljanju pripravničkog staža. U potvrdi se obvezno navode osnovni podaci i zadaci koje je kandidat obavljao do podnošenja zahtjeva za polaganje ispita;
  c) prijedlog od tri teme za izradu pismenog rada. Pod rednim brojem 1. navodi se tema koja je prioritetna za potrebe privrednog društva.

Programom utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije BiH za 2013. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Pozajmljivanje i učešće u dionicama-ostala domaća pozajmljivanja" definisana je kamatna stopa na godišnjem nivou u visini 0,9 %.
Kamata se obračunava za cijelo vrijeme trajanja potpisanog Ugovora, dakle i za vrijeme trajanja "grace" perioda.

Zakonom o rezanju drveta ("Službene novine Federacije BiH”, br 27/97 i 25/06 ) utvrđeni su uslovi i način osnivanja pilana i obavljanja djelatnosti rezanja drveta. Prema ovom Zakonu nadležni organ kantona ili organ koga on ovlasti izdaje Rješenje za obavljanje djelatnosti uz prethodno pribavljeno pismeno odobrenje od strane nadležnoga organa VFBiH odnosno FMERI-ija.

Bosna i Hercegovina trenutno ima udio u finalnoj potrošnji energije iz OIE cca 37%, izračunato po kriterijima propisanim EU Direktivom o promovisanju korištenja energije iz obnovljivih izvora, broj 2009/28/EC. Do 2020. godine, planira se povećanje udjela do cca 41%. Ovaj procenat se odnosi na državu BiH. Nacionalni plan korištenja OIE bi se trebao donijeti za nivo Države, a njegov sastavni dio bi trebali biti akcioni planovi entiteta.

Dokumentacija potrebna za izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta za uvoz mjerila sukladno Pravilniku o izdavanju potvrda o ispunjavanju mjeriteljskih uvjeta za uvoz mjerila u Federaciju Bosne i Hercegovine ( "Službene novine Federacije BiH", broj 110/12 ) jeste:

 • Zahtjev za izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta,
 • Specifikacija vrsta/tipova mjerila, Dokument o uvozu mjerila (račun, predračun),
 • Uplatnice za taksu i uplatu potvrde u skladu sa Pravilnikom o visini i načinu plaćanja naknada i troškova postupka Zavoda za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ("Službene novine Federacije BiH", broj:110/12).


Rok za izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta za uvoz mjerila je petnaest dana od prijema potpune i originalne dokumentacije.

Upis projekata u Registar propisan je članom 7. Zakona o korištenju OIEiEK ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/13), a upis će vršiti Operator za OIEiEK, nakon njegove uspostave, odnosno nakon početka primjene Zakona, a to je 19.03.2014. godine. Do tada Registar će voditi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, po ranije ustaljenim pravilima.

Imajući u vidu da se prvobitni zahtjev rješavao u pravnom vakumu vezano za uređenje oblasti korištenja OIE, neophodno je podnijeti novi zahtjev, s tim da se novi prilozi uz zahtjev ne moraju dostavljati ukoliko nije istekla njihova valjanost. Ukoliko je istekla urbanistička saglasnost a nije dostavljen dokaz o podnošenju dozvole za građevinsku dozvolu, projekat će biti brisan iz Registra projekata u izgradnji.

Imajući u vidu da se prvobitni zahtjev rješavao u pravnom vakumu vezano za uređenje oblasti korištenja OIE, neophodno je podnijeti novi zahtjev, s tim da se novi prilozi uz zahtjev ne moraju dostavljati ukoliko nije istekla njihova valjanost. Ukoliko je istekla urbanistička saglasnost a nije dostavljen dokaz o podnošenju dozvole za građevinsku dozvolu, projekat će biti brisan iz Registra projekata u izgradnji.

Podsticaj proizvodnje OIE propisan je čl. 20. – 30. Zakona o korištenju OIEiEK ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/13) i odnosi se na sve vidove OIEiEK. Proizvodnja električne energije iz solarne energije je znatno skuplja od proizvodnje iz svih ostalih vidova primarne obnovljive energije, tako da je otkupna cijena električne energije iz solarnih elektrana znatno skuplja od prodajne cijene električne energije, a što utiče na krajnju cijenu električne energije koju plaćaju kupci. Sve to negativno utiče na ukupan standard građana Federacije BiH. S tim u vezi su ograničene otkupne količine električne energije iz svih elektrana pa i solarnih elektrana, koje su ekonomski najmanje isplative.
Podsticajne količine električne energije iz OIE biti će propisane Akcionim planom u Federaciji, koga donosi Parlament Federacije BiH, na prijedlog Vlade Federacije BiH i biti će transparentne za sve zainteresirane proizvođače električne energije iz OIE.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije podržava sve pozitivne napore i inicijative izgradnje samoodrživih projekata OIEiEK po principu tržišnog poslovanja prodaje proizvedene električne energije iz svih oblika primarne obnovljive energije.

Nadležnosti su propisane članom 10. Zakona o korištenju OIEiEK ("Službene novine Federacije BiH" br. 70/13). Imajući u vidu da u Bosni i Hercegovini, niti u njenim entitetima, nije uspostavljen operator tržišta električne energije, kao što je to slučaj u drugim zemljama okruženja i Evropske Unije, u Federaciji BiH je uspostavljen Operator za OIEiEK, čija je osnovna zadaća kordinacija između korisnika elktroenergetskog sistema u Federaciji BiH, a vezano za korištenje OIE, odnosno proizvodnju i potrošnje električne energije iz OIE. Zadaća Operatora nije vođenje energetske politike, već njezino sprovođenje po odlukama Regulatorne agencija, Ministarstva, Vlade i Parlamenta Federacije BiH.

Prema članu 26. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 9/10 i 14/10) nadležnost za izdavanje odobrenja za izvođenje geoloških istraživanja podjeljena je na slijedeći način:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izdaje:

 • Odobrenja za izvođenje osnovnih geoloških istraživanja.
 • Odobrenja za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja za mineralne sirovine iz člana 3. tač. a), b) i c) Zakona:
 1. energetske mineralne sirovine - sve vrste fosilnih goriva, ugljovodonici u čvrstom, tečnom i gasovitom stanju, sve vrste bituminoznih i uljnih stijena, ostali gasovi koji se nalaze u zemlji i radioaktivne mineralne sirovine; ovog zakona izdaje Federalno ministarstvo.
 2. mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihova upotrebljiva jedinjenja i
 3. sve vrste soli i sve vrste podzemnih voda;

Kantonalno ministarstvo nadležno za geološka istraživanja izdaje:

- Odobrenja za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja za mineralne sirovine iz člana 3. tač. d), e) i f) Zakona:

 • nemetalične mineralne sirovine: abrazivi, azbesti, barit, bentonit, bijeli boksit, cementni laporci, dijatomit, dolomit, feldspat, fluorit, gips, grafit, kreda, krečnjak, silicijske sirovine, keramičke i vatrostalne gline, keramziti, škriljci, liskuni, magneziti, opekarske gline, pirofiliti, sumpor, tuf, talk, tehničko-građevinski kamen, arhitektonsko-građevinski kamen, ukrasno i poludrago kamenje, šljunak i pijesak za građevinarstvo izvan vodenih tokova;
 • sve sekundarne mineralne sirovine koje se pojavljuju kao neiskorišteni ostatak dobijanja, obogaćivanja i prerade primarnih mineralnih sirovina i
 • sve nenabrojane mineralne sirovine prirodnog porijekla.

- Odobrenja za izvođenje regionalnih i detaljnih geoloških istraživanja koja su u nadležnosti kantonalnog ministarstva u okviru istražnog  prostora koji zahvata teritorije više kantona izdaje Federalno ministarstvo.

Prema članu 21. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj: 9/10 i 14/10) izvođenje istražnih geoloških radova, izradu i reviziju projektne, tehničke i druge dokumentacije za geološka istraživanja može vršiti privredno društvo ili javna ustanova registrirana za ovu djelatnost kod nadležnog suda a koja ima rješenje Federalnog ministarstva o ispunjavanju uvjeta za bavljenje registriranom djelatnošću iz oblasti geologije i koji u radnom odnosu ima najmanje dva zaposlenika visoke stručne spreme geološke struke, sa položenim stručnim ispitom iz člana 54. Zakona i propisanim uslovima za odnosnu fazu geoloških istraživanja iz člana 20. Zakona.

U Zakonu o privrednim društvima su do sada izvršene mnogobrojne izmjene i dopune koje dovode do poteškoća kod praktične primjene ovog Zakona, pa postavljamo pitanje da li postoji mogućnost da se u skorije vrijeme objavi prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima ili da se donese novi Zakon o privrednim društvima?

U proteklom periodu u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije sačinjen je neslužbeni prečišćeni tekst Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), koji je na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine upućen nadležnim radnim tijelima oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine radi donošenja.
Da bi ovaj prečišćeni tekst postao "službeni prečišćeni tekst" potrebno je da se prethodno okonča postupak predviđen odredbama poslovnika o radu oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojim se prečišćeni tekst zakona ili drugog akta iz nadležnosti Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine smatra donesenim kada ga u istovjetnom tekstu usvoje nadležna radna tijela oba doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Uporedo sa ovim postupkom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine, donijela je Odluku o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/12).
Ovom Odlukom data je saglasnost za početak provođenja Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a u skladu sa obavezama preuzetim Ugovorom o saradnji, koji je dana 16.05.2012. godine zaključen između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa jedne strane i Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC) sa druge strane.
Navedenim aktima definisano je da Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, obuhvata aktivnosti na uspostavljanju, poboljšanju i unapređenju okvira za regulatornu reformu u Federaciji Bosne i Hercegovine, aktivnosti na poboljšanju i unapređenju poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, te aktivnosti na unapređenju i jačanju politike ulaganja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s tim da se aktivnosti i rokovi za njihovu realizaciju detaljnije razrađuju odredbama zaključenog Ugovora o saradnji.
Prema odredbama pomenutog Ugovora aktivnosti na uspostavljanju, poboljšanju i unapređenju okvira za regulatornu reformu u Federaciji Bosne i Hercegovine, pored ostalog, obuhvataju i provođenje pilot – analize/studije na prethodno odabrane oblasti i propise primjenom sistema procjene efekata promjene regulative (Regulatory Impact Analysis – RIA), odnosno primjenom RIA metodologije tokom trajanja projekta.
Usvajanje sistema procjene efekata promjene regulative (Regulatory Impact Analysis – RIA), za Federaciju Bosne i Hercegovine predstavljalo bi značajno približavanje najboljim svjetskim praksama, kao i usvajanje novog sistema donošenja propisa ustanovljenog od strane Evropske Unije. Ovaj sistem donošenja propisa obuhvata analizu uticaja propisa na poslovni ambijent i predstavlja ključni instrument u kreiranju boljih propisa, dok predlagača propisa obavezuje da izvrši analizu procjene uticaja tog propisa, zatim da precizira koji se konkretan problem rješava novim propisom, objasni da li će koristi prilikom primjene rješenja koja nudi biti veće od troškova i drugo.
Tačkom III Odluke o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja i jačanja konkurentnosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i druge institucije zaduženi su za implementaciju aktivnosti iz Projekta, te je nakon usmenih konsultacija sa predstavnicima Međunarodne finansijske korporacije, kao najbolja opcija za provođenje aktivnosti pripreme propisa primjenom RIA metodologije, izabrana izrada teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima.
Naime, važeći Zakon o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) donesen je 1999. godine i isti je pretrpio niz izmjena i dopuna, te je takođe potrebno je uzeti u obzir da je tokom dosadašnje primjene odredaba važećeg Zakona o privrednim društvima u praksi uočeno da odredbe ovog Zakona imaju određeni broj značajnih nedostataka koji negativno djeluju na nesmetan rad i funkcionisanje organa upravljanja i poslovanje privrednih društava, a što bez sumnje negativno djeluje na cjelokupan poslovni ambijent i privlačenje novih investicija.
U sveobuhvatnom procesu izrade teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima primjenom RIA metodologije planirano je da se izvrši detaljna kvalitativna i kvantitativna analiza postojećeg stanja i predloženih rješenja, te bi u okviru ove analize bilo održano i niz konsultacija sa predstavnicima privatnog sektora, Udruženja poslodavaca, Saveza samostalnih sindikata, Privredne komore, granskih industrijskih udruženja, te predstavnicima privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj ovakvog pristupa je da se zajednički dođe do što kvalitetnijeg teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima.
Do sada su već preduzete određene aktivnosti u pravcu sačinjavanja teksta Prednacrta zakona o privrednim društvima, tako je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Zaključak, V. broj: 1282/2012 od 27.09.2012. godine, kojim je federalni ministar energije, rudarstva i industrije zadužen da imenuje Komisiju sa zadatkom da uz podršku Međunarodne finansijske korporacije (International Finance Corporation – IFC) izradi tekst Prednacrta zakona o privrednim društvima uz primjenu sistema procjene efekata promjene regulative.
U skladu sa ovim Zaključkom, rješenjem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije imenovana je Komisija koja je počela sa radom, te je do sada sačinjen Nacrt izvještaja o procjeni uticaja regulative na Zakon o privrednim društvima, a zatim i tekst Prednacrta Zakona o privrednim društvima koji će u najskorije vrijeme biti upućen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje.

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije je izdavalo Rješenje pravnim licima o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrirane djelatnosti do kraja 2008. godine.
Zakonom o Izmjenama i dopunama Zakona o privrednim/gospodasrkim društvima, objavljenim u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj 84/08 od 25.12.2008.godine, Federalno ministarstvo je nenadležno za izdavanje Rješenja o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrirane djelatnosti.
Radi obrazloženja, po predmetnom pitanju, nadležne institucije, sukladno važećim Zakonima i podzakonskim aktima (pravilnicima), mogu izdavati rješenja o odobravanju za rad nakon utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti ili ispunjenosti uslova za obavljanje poslova u okviru djelatnosti.

Prema članku 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave ("Službene novine Federacije BiH”, br. 58/02,19/03, 38/05, 2/06, 8/06, 61/06.), "Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne,stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije, osim prehrambene industrije, praćenje privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata i koordiniranje i provedba projekata od značaja za Federaciju u oblastima za koje je nadležno...."

Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije svake godine u skladu sa Proračunom FBiH i Odlukama Vlade FBiH objavljuje javni poziv za dodjelu poticajnih sredstava. Javni poziv se objavljuje na našoj web stranici, službenim glasilima i tisku.

Predmetnu problematiku uređuje Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uvjeta za obavljanje periodičkih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava, a koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" broj: 41/11 i 7/12.
Navedenim Pravilnikom je regulisano da se periodični pregledi, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i električnim instalacijama mogu obavljati samo na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Članom 5. Pravilnika regulisani su osnovni uvjeti koje privredno društvo mora ispunjavati da bi dobilo odobrenje Ministarstva.
Obavezan uvjet, vezano za kadrovsku strukturu je da privredno drštvo ima najmanje jednog elektroinžinjera sa položenim stručnim ispitom ili zvanjem magistra, odnosno doktora nauka.

Broj uzoraka na sezonu raspoređuje se, u skladu sa Pravilnikom o kvaliteti tečnih naftnih goriva ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/04, 58/04, 28/05, 59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09, 28/10, 68/10, 31/11, 76/11,48/12, 94/12 i 39/13), a prema Prilogu IV (Obim monitoringa tečnih naftnih goriva) Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10), na dobavljače srazmjerno njihovom udjelu u nabavci, prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata, odnosno ukupno prometovanim količinama naftnih dertivata.
Osnovu za određivanje broja uzoraka na godišnjem nivou čine podaci o prometovanim količinama, prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata pojedinog dobavljača iz prethodne godine. Broj uzoraka određenih na godišnjem nivou raspoređuje se na zimski i ljetni period.
U skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih naftnih goriva Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dva puta godišnje donosi odgovarajući Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva, kojim se određuje program i postupak utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, sa Tabelarnim prikazom broja uzoraka po sezoni, kao sastavnim dijelom tog Pravilnika (zimska i ljetna sezona).

Nadzor nad sprovođenjem Zakonom o rezanju drveta ("Službene novine Federacije BiH", br 27/97 i 25/06 ) vrše federalni i kantonalni organi uprave nadležni poslove šumarske inspekcije, tržišne inspekcije, inspekcije rada, protivpožarne inspekcije, sanitarne inspekcije, elektroenergetske inspekcije, urbanističko – građevinske inspekcije svako u okviru svoje nadležnosti.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 02.01.2009. godine objavljenog u „Službenim novinama Federacije BiH", broj 84/08, izmijenjen je član 7. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07) Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije nije nadležno za utvrđivanje uslova za obavljanje registrovane rudarske djelatnosti, nego je ta obaveza prešla u nadležnost Federalne uprave za inspekcijske poslove, čiji federalni rudarski inspektori inspekcijskim pregledom utvrđuju da li privredno društvo ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti iz okvira rudarske djelatnosti o čemu sačinjavaju Zapisnik i zaključak o ispunjavanju uslova za bavljenje registrovanom djelatnošću u oblasti rudarstva što je validan dokaz za bavljenje registrovanom djelatnošću u oblasti rudarstva .
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije je omogućen uvid u izdate zaključke o ispunjavanju uslova za bavljenje registrovanom djelatnošću obzirom da Federalna uprava za inspekcijske poslove jedan primjerak navedenog zapisnika i zaključka dostavlja Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Dakle, privredno društvo se obraća Federalnoj upravi za inspekcijske poslove-Inspektorat tehničkih inspekcija, federalni rudarski inspektori na način da je dužno dostaviti obavijest o početku obavljanja djelatnosti i ispunjavanju uslova tehničke opremljenosti i drugih propisanih uslova.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina