Skip to the content

Sektor rudarstva

Sektor rudarstva

U Sektoru za rudarstvo vrše se slijedeći poslovi i to:


 • izrada prednacrta i nacrta zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti rudarstva i geologije;
 • daje stručna mišljenja u vezi provođenja zakona i drugih propisa u oblasti rudarstva i geologije;
 • priprema i preduzima odgovarajuće mjere, radnje i postupke radi izvršavanja utvrđene politike, zakona i drugih propisa i preduzima mjere za sprečavanje nastanka štetnih posljedica u oblasti rudarstva i geologije;
 • preduzima mjere i daje inicijative za preduzimanje mjera kojima se osigurava provođenje i izvršenje ekonomske razvojne politike u oblasti rudarstva i geologije;
 • priprema i daje odgovore na pitanja zakonodavne vlasti u vezi s provođenjem utvrđene politike u oblasti rudarstva i geologije i izvršavanje zakona i drugih propisa te o stanju i problematici u oblasti rudarstva i geologije;
 • daje preporuke organima izvršne vlasti za utvrđivanje politike i utvrđivanje određenih mjera kojima se osigurava potpuno provođenje utvrđene politike i izvršavanje propisa u oblasti rudarstva i geologije;
 • koordinira i prati realizaciju tekućih transfera u oblasti rudarstva i geologije;
 • koordinira i prati realizaciju Akcionog plana prestrukturiranja i modernizacije rudnika ugljena u Federaciji i pojedinačnih programa prestrukturiranja rudnika ugljena;
 • učestvuje u izradi bilansa energetskih potreba u Federaciji;
 • razmatra uvjete privređivanja i prati proizvodnu efikasnost i ekonomsku održivost rudarskih privrednih društava;
 • prati stanje kapaciteta i njihovo korištenje, razvoj, modernizaciju i primjenu tehničko-tehnoloških dostignuća u proizvodnji mineralnih sirovina i edukaciji kadrova;
 • organizuje polaganje stručnih ispita iz oblasti rudarstva i geologije;
 • učestvuje u pripremi i realizaciji programa zaštite okoliša;
 • učestvuje u pripremi, zaključivanju i realizaciji međunarodnih ugovora, konvencija, sporazuma koji se odnose na oblast rudarstva i geologije;
 • prati i analizira stanje u oblasti rudarstva i geologije;
 • izrađuje analize, informacije, izvještaje, mišljenja i druge materijale na osnovu prikupljenih podataka i sarađuje sa organima uprave na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou kao i sa stručnim i naučnim institucijama i ustanovama;
 • predlaže izradu i prati realizaciju izrade geoloških karata različitog sadržaja i namjene;
 • organizuje izradu federalnog programa upravljanja mineralnim sirovinama;
 • prati i analizira istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
 • vodi postupak za izdavanje odobrenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, vrši pregled planova rada rudnika;
 • pregleda i predlaže odobravanje rudarskih projekata; vrši kategorizaciju jama i jamskih prostorija po stepenu opasnosti od metana i opasne ugljene prašine;
 • vodi postupak tehničkog pregleda i izdaje i predlaže izdavanje odobrenja za upotrebu izgrađenih rudarskih objekata postrojenja i uređaja;
 • vodi postupak oko utvrđivanja uvjeta za obavljanje registrovanih djelatnosti u oblasti rudarstva i geologije;
 • vodi postupak za donošenje rješenja o potvrđivanju količina i kvaliteta mineralnih sirovina kao i postupak predlaganja odobravanja projekata geoloških istraživanja i njihovo evidentiranje;
 • izrađuje baze podataka o stanju potvrđenih rezervi mineralnih sirovina;
 • dostavlja na razmatranje bilans mineralnih sirovina Vladi Federacije BiH, svakih pet godina;
 • vodi katastar istražnih prostora i eksploatacionih polja;
 • učestvuje u izradi prijedloga Budžeta Ministarstva;
 • vršenje administrativno – tehničkih poslova iz nadležnosti Sektora;
 • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministra: Amir Halilčević
E-mail: amir{.}halilcevic{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 820

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina