Skip to the content

Ministarstvo

Nadležnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije osim prehrambene industrije, praćenje privređivanja i ekonomskog položaja privrednih subjekata i koordinacija i implementacija projekata od značaja za Federaciju u oblastima za koje je nadležno; kreiranje energetske politike i geoloških istraživanja i druge poslove utvrđene zakonom.

U sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je Zavod za mjeriteljstvo i Federalna direkcija za namjensku industriju.

Zavod za mjeriteljstvo vrši stručne i organizacione poslove iz oblasti mjeriteljstva u Federaciji; donosi tehničke propise o verifikaciji mjerila; vrši ispitivanje i verifikaciju mjerila; osniva odgovarajuće centre za verifikaciju i nadzor mjerila; učestvuje u ostvarivanju, čuvanju, održavanju i upotrebi etalona i referentnih materijala; obavlja etaloniranje i sljedivost etalona i referentnih materijala, vodi odgovarajuće registre na području Federacije; vrši mjeriteljski nadzor nad upotrebom mjerila i označavanjem pakovanih proizvoda; vrši neposrednu kontrolu predmeta od plemenitih metala i njihovo žigosanje; sarađuje sa odgovarajućim institucijama u Bosni i Hercegovini i obavlja i druge poslove iz oblasti mjeriteljstva koji nisu u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Federalna direkcija za namjensku industriju vrši stručne i druge poslove i sa njima povezane upravne poslove iz nadležnosti Federacije koji se odnose na: planiranje, koordiniranje, istraživanje i razvoj, proizvodnju, remont, promet, ispitivanje, verifikaciju, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i meterologiju naoružanja i vojne opreme; praćenje stanja iz oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme (NVO); učestvovanje u pripremi zakona, drugih propisa i općih akata u ovoj oblasti; učestvovanje u upravljanju preduzećima za proizvodnju NVO na teritoriji Federacije, nezavisno o krajnjem korisniku; učestvovanje u planiranju, ugovaranju, koordinaciji i kontroli u oblasti razvoja NVO; planiranje, odobravanje odnosno vršenje poslova u vezi sa prometom i transportom sredstava NVO i poluproizvodima i sirovinama za proizvodnju NVO i u saradnji sa ostalim nadležnim ministarstvima izdaje potrebnu prateću dokumentaciju; organiziranje i nadziranje sistema za osiguranje kvaliteta proizvođača sredstava NVO; definiranje politike i propisa vezanih za procedure i nadležnosti u poslovima mjeriteljstva u funkciji specifičnih potreba namjenske industrije Federacije; vršenje nadzora i uspostavljanje sistema sigurnosti i zaštite i razvoja proizvodnje, prometa i remonta NVO; organiziranje i realiziranje znanstveno-tehničke saradnje sa drugima zemljama u poslovima vezanim za promet, razvoj, kontrolu kvaliteta, standardizaciju i proizvodnju sredstava NVO.

Sekretar Ministarstva: dr. sc. Stipo Buljan
E-mail: stipo{.}buljan{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 804

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Ministar: Vedran Lakić
E-mail: kabinet{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: (+387) 36 513 800

Šef Kabineta: -
E-mail: -
Telefon: (+387) 36 513 801

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Interni revizor: Jelena Marinčić
E-mail: jelena{.}marincic{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 823

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Direktor Zavoda: Željko Zovko
E-mail: zeljko{.}zovko{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 33 761 095

Adresa:
Azize Šaćirbegović do br. 20
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Direktor: Zlatan Bilanović
E-mail: zlatan{.}bilanovic{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 33 557 825

Adresa:
Alipašina 14
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Načelnica službe: Marina Čuljak
E-mail: marina{.}culjak{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: 036 513 848

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: kabinet{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 800
Fax: +387 36 580 015

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

E-mail: kabinet{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: (+387) 33 444 715
Fax: (+387) 33 220 619

Adresa:
Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

FMERI Mostar

Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Telefoni:

Sektor energije: (+387) 36 513 811

Sektor industrije: (+387) 36 513 833

Sektor rudarstva: (+387) 36 513 820

Sektor za normativno-pravne poslove i radne odnose: (+387) 36 513 841

Kabinet ministra: (+387) 36 513 800

Fax:

(+387) 36 580 015

FMERI Sarajevo

Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon: (+387) 33 444 715
Fax: (+387) 33 220 619

E-mail: kabinet@fmeri.gov.ba

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina