Skip to the content

Sektor za normativno-pravne poslove i radne odnose

Sektor za normativno-pravne poslove i radne odnose

U Sektoru za normativno - pravne poslove i radne odnose vrše se sljedeći poslovi:

 • izrada informacija, izvještaja i analiza iz djelokruga rada Sektora;
 • izrada nacrta, prednacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata iz nadležnosti Ministarstva;
 • nomotehnička obrada tih propisa, kao i priprema izmjena i dopuna istih;
 • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;
 • priprema stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti;
 • pripremanje odgovora na tužbe protiv konačnih rješenja Ministarstva;
 • zastupanje Ministarstva u radnim sporovima pred nadležnim sudom po punomoći;
 • izrada pojedinačnih akata koji se odnose na prava, obaveze, odgovornosti, plaće i druge naknade državnih službenika i namještenika;
 • sudjelovanje u poduzimanju poslova i pripremi dokumentacije i spisa u vezi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Ministarstva;
 • formiranje, vođenje, čuvanje i ažuriranje personalnih dosijea zaposlenika Ministarstva;
 • kontakti sa Agencijom za državnu službu Federacije BiH vezani za zasnivanje i prekid radnog odnosa državnih službenika i provođenje postupaka za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika;
 • priprema i obrada dokumentacije u cilju ostvarivanja prava na penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje;
 • lektorisanje zakona, drugih propisa i općih akata, analiza izvještaja i drugih pisanih materijala na službene jezike u Federaciji;
 • prijem, dostava, raspoređivanje i otprema pošte za Ministarstvo;
 • arhiviranje svih riješenih predmeta po propisima o arhiviranju;
 • učestvuje u izradi prijedloga Budžeta Ministarstva;
 • obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti Sektora

Pomoćnik ministra: Jasmina Pašić
E-mail: jasmina{.}pasic{@}fmeri{.}gov{.}ba
Telefon: +387 36 513 841

Adresa:
Alekse Šantića b.b.
88104 Mostar
Bosna i Hercegovina

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina