Skip to the content

Registar prethodnih saglasnosti za priključak VE na EES BiH

Registar prethodnih saglasnosti za priključak vjetroelektrana na Elektro-energetski sistem BiH

Datum ažuriranja: 19. decembar 2022. godine

 

RB Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva Djelovodni broj Datum izdavanja preth. sagl. Naziv proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) Lokacija proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) Instalisana Snaga (MW) Planirana godišnja proizvodnja el. ener.(GWh) Preostala raspoloživa snaga priklj. VE (MW) Rok puštanja u pogon VE
1 JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" d.d. Sarajevo Vilsonovo šetalište 15, 71 000 Sarajevo 05-17-2124/14 11.09.2014. VE PODVELEŽJE Grad Mostar, HNK/Ž 48 (16x3) 119,8 182 2017
2 JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" d.d. Mostar Mile Budaka 106/A, 88 000 Mostar 05-17-2686/16 26.12.2016. VE MESIHOVINA Općina Tomislavgrad Kanton 10 50,6 (22x2,3) 165,17 131,4 2019
3 FL WIND d.o.o. Tomislavgrad Donji Brišnik b.b., 88 240 Tomislavgrad 05-17-180/18 30.11.2018. VE JELOVAČA Općina Tomislavgrad Kanton 10 36 (18X2) 110 95,4 2021
4 TOM-KUP d.o.o. Tomislavgrad PUT KOLA 6, 80 240 Tomislavgrad 05-13-1-1955/20 27.11.2020 VE BALJCI Općina Tomislavgrad Kanton 10 48 (16x3) 145,8 124,4 2022
5 RELAKS d.o.o. Posušje Vinjani b.b., 88 240 Posušje 05-13-1-772/21 20.04.2021. VE OŠTRC Općina Posušje, ZHK 29,8 (5x3,8+3x3,6) 84,3 94,6 2022
6 IVOVIK d.o.o. Sarajevo, Muamera Omerbegovića 16, 71000 Sarajevo 05-13-1488/22 21.06.2022. VE IVOVIK Općina Tomislavgrad i Livno, Kanton 10 84 (4,2x20) 251,4 10,6 2022
7 Suzlon Wind Energy BH 05-13-1-2023/22 08.12.2022 „VE-1 Ivan Sedlo“, „VE-2 Ivan Sedlo“, „VE-3 Ivan Sedlo“, „VE-4 Ivan Sedlo“ i „VE-5 Ivan Sedlo“ Hadžići 25 (5x5 MW) 77,875 321,4 2024

Ukupno izdatih prethodnih saglasnosti za priključenje novih vjetroelektrana na prijenosnu mrežu je 321,4 MW

RB Naziv i sjedište podnosioca zahtijeva Djelovodni broj Datum izdavanja preth. sagl. Naziv proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) Lokacija proizvodnog objekta (Vjetroelektrane) Instalisana Snaga (MW) Planirana godišnja proizvodnja el. ener.(GWh) Preostala raspoloživa snaga priklj. VE (MW) Rok puštanja u pogon VE
1 "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak 05-13-1-1283/22 26.07.2022 SE „E1“, „E2“, „E3“, „D5“, „D6“, „D7“, „D8“ i „D9“ Hodovo 7,992 11,43 7,992 2023
2 DRIN-ENERGIJA d.o.o. Grude 05-13-1-1642/22 05.10.2022. SE PETNJIK Grude 29,9 59,987 37,892 2023
3 "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak 05-13-1-1550/22 07.10.2022. SE „C3“, „C4“ i „C5“ Hodovo 14,997 21,45 52,889 2024
4 "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak 05-13-1-1550/22 07.11.2022 SE "B1", "B2", "B3", "B4", "B5"„C1“, „C2“, "D1", "D2", "D3", "D4", "E4", "E5", "E6", "E7", "E8" i „E9“ Hodovo 44,486 63,62 97,375 2024
5 "ECO-WAT" d.o.o. Kiseljak 05-13-1-2051/22 12.12.2022. SE "A1", "A2", "A3", "A4" i "A5" Hodovo 24,996 35,75 122,371 2024

Ukupno izdatih prethodnih saglasnosti za priključenje novih solarnih elektrana na prijenosnu mrežu je 122,371 MW

NAPOMENA: Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1754/2022 od 08.12.2022. godine o realizaciji projekata izgradnje vjetroelektrana i fotonaponskih elektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine i statusu njihovog priključenja na prenosnu mrežu objavljen na web stranici Ministarstva.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina