Skip to the content

Evidencija Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Evidencija pravnih lica kojima je izdato Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara, u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 02/18).

Ažurirano: 03. januar 2024. godine

Preuzmi Evidenciju Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina