Skip to the content

Evidencija Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Evidencija pravnih lica kojima je izdato Rješenje o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara, u skladu sa članom 30. Pravilnika o obimu i postupku provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", br. 69/13 i 02/18).

Ažurirano: 28. novembar 2019. godine

Preuzmi Evidenciju Rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblastima energije, rudarstva, geoloških istraživanja i industrije.