Skip to the content

Lista nosilaca izrade elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica  za izradu Elaborata o kategorizaciji  ugljenih slojeva i  jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/11) Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, utvrđuje

Lista nosilaca izrade elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine

Ažurirano: 18. mart 2015. godine

RB Naziv pravnog lica koje je Nosilac izrade Elaborata Adresa pravnog lica Broj, datum i naziv organa koji je izdao Rješenje za obavljanje djelatnosti Broj i datum izdavanja Rješenja o  stavljanju na listu
Broj i datum izdavanja Rješenja o brisanju sa liste Napomena
1 Rudnik mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići  Armije BiH 52, Banovići

UP/I broj: 09-18-1117/99 od
23.12.1999. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

UP/I broj: 06-18-176/12 od 11.05.2012. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

  Ispunjen uslov iz tačke 3. Rješenja, koji se odnosi na ExLAB
2 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "Kakanj"d.o.o. Kakanj Alije Izetbegovića 17 Kakanj

UP/I broj: 09-18-570/99 od 28.04.2000. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

UP/I broj: 06-18-201/12 od 21.05.2012. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

 

Ispunjen uslov iz tačke 3. Rješenja, koji se odnosi na ExLAB

3 Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli

Univerzitetska br. 2, Tuzla

UP/I broj: 04-312-287/97 od 06.05.1997. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

UP/I broj: 06-18-224/12 od 21.06.2012. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

  Ispunjen uslov iz tačke 3. Rješenja, koji se odnosi na ExLAB
4 Privredno društvo "Rudar" d.o.o. Tuzla

Ulica Mitra Trifunovića Uče broj 9, Tuzla

UP/I broj: 07-18-78/02 od 14.3.2002. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

UP/I broj: 06-18-207/14 od 2.6.2014. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

   
5

Rudarski institut d.d. Tuzla, Tuzla

Rudarska 72, Tuzla

UP/I broj: 09-18-518/99 od 5.5.2000. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

UP/I broj: 06-18-378/14 od 9.9.2014. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

   
6 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja "Breza" d.o.o. Breza

Branilaca grada bb, Breza

UP/I broj: 09-18-524/99 od 19.4.2000. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

UP/I broj: 06-18-93/15 od 12.3.2015. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

   
7 Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje d.d. Tuzla

Bosne Srebrene 127, Tuzla

UP/I broj: 09-18-577/2002 od 9.6.2003. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije UP/I broj: 06-18-122/15 od  30.3.2015. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije    


Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina