Skip to the content

Lista stručnih lica za povremeno učešće u radu komisija za kategorizaciju

Na osnovu člana 19. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 68/11) i Rješenja o utvrđivanju Liste stručnih lica za povremeno učešće u radu komisija za kategorizaciju broj: 06-34-1779/19 od 13.01.2020. godine, Federalnog ministarstva energije rudarstva i industrije, objavljuje se

Ažurirano: 24. januar 2020. godine

RB IME I PREZIME ADRESA TELEFONSKI BROJ/E-MAIL NAPOMENA
1

STJEPAN MIJAČ

dipl.ing.rud.

Gojka Šuška Čapljina

063 870 036

 

2

mr. sci. AMIR HALILČEVIĆ,
dipl.ing.rud.

Ul. Vidikovac br. 10

Banovići

061 142 161
halilcevic.a@bih.net.ba

 

3 dr. sci. KASIM BAJRAMOVIĆ,
dipl.ing.rud.

Alije Izetbegovića br. 22 Kakanj

061 136 095
032/553 855
kasimbajramovic@gmail.com

 

4 dr. sci. SALIH DELIĆ, dipl.ing.rud.

Stupine B-2, lamela C-8 Tuzla

061 146 797 
035 256 462 
adeja@inet.ba 
adeja@bih.net.ba

 

5 dr. sci. SAFER DEMIROVIĆ, dipl.ing.rud.

 Alije Izetbegovića, Lamela B, Banovići

062 030 044,
035 870 415 
demirovic_rmub@yahoo.com

 

6 mr. sci. FERID OSMANOVIĆ, dipl.ing.rud.

Ul. Braće Kršo br. 49 Vogošća

061 783 882
fosmanovic@yahoo.com

 

7 dr. sci. DŽEVAD DOSTOVIĆ, dipl.ing.rud.

10. Septembar br. 58 Banovići

060 32 72 680
dostovicdz@hotmail.com

 

8 dr. sci. MEVLUDIN DELALIĆ, dipl.ing.rud.

Vršani 30, Tuzla

061 179 426
mevludindelalic@hotmail.com

 
9 AZRA SLIJEPČEVIĆ, dipl.ing.rud

Nedima Filipovića 4E, Sarajevo

061 892 256
azra_slijepcevic@yahoo.com

 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina