Skip to the content

Usvojen Program za dodjelu kredita privrednim društvima

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku kojom se usvaja Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, ovog ministarstva za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2023. godinu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije se i ove godine opredijelilo za dodjelu finansijskih sredstava privrednim društvima na kreditnoj osnovi, sa povoljnom kamatnom stopom, „grace periodom“ i minimalnom naknadom za obradu kreditnih zahtjeva, te dovoljnim brojem rata da iznos povrata sredstava bude prihvatijiv korisnicima kredita. Na ovaj način se otvara pristup novčanim sredstvima pod povoljnim uslovima s ciljem opstanka, rasta i razvoja privrednih društava, kao i jačanja energijske samostalnosti kroz finansiranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupan iznos za raspodjelu sredstava po ovom programu je oko 14.000.000 KM, a dodjela ukupno raspoloživih sredstava će se vršiti po dva projekta. Riječ je o realizaciji projekta korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije za sopstvene potrebe, te ulaganju u imovinu, nabavku osnovnih sredstava i opreme direktno uključene u proces proizvodnje i modernizaciju tehnoloških procesa.

Kada je riječ o prvom projektu u Programu je obrazloženo, između ostalog, da njegova realizacija ima za cilj afirmaciju korištenja obnovljivih izvora energije i podsticanje primjena mjera energijske efikasnosti, te da je predmet dodjele sredstava finansiranje nabavke fotonaponskih sistema za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije, za sopstvene potrebe. Raspoloživi iznos sredstava po ovom projektu je 2.500.000 KM, a najniži iznos koji se može dodijeliti iznosi 30.000 KM, dok najviši ne može biti veći od 250.000 KM (bez PDV-a), bez obzira na visinu ukupne investicije nabavke fotonaponskog sistema.

Cilj dodjele sredstava po drugom projektu je animiranje privrednika na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, povećanja broja zaposlenih, te ulaganje u nematerijalnu imovinu. Raspoloživi iznos sredstava po ovom projektu je oko 11.500.000 KM, a najniži iznos koji se dodjeljuje je 100.000 KM, dok će najviši iznos biti 900.000 KM.

Ovim programom se žele potaknuti privrednici na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih.

Korisnici kreditnih sredstava po ovom programu su privatna privredna društva, sa sjedištem u Federaciji BiH, koja posluju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, iz oblasti metalne, elektro i automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, drvne, papirne i grafičke industrije, proizvodnje tekstila, kože i obuće, hemijske industrije i industrije gume i plastike i sakupljanja otpada i reciklaže materijala.

U dijelu Programa koji se odnosi na kriterije za izbor korisnika sredstava za dodjelu, između ostalog, navedeno je da korisnici sredstava moraju zapošljavati najmanje deset zaposlenika, kao i da privredna društva koja apliciraju za dodjelu sredstava moraju biti registrovana najmanje godinu dana prije dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava.

Sredstva se dodjeljuju na osnovu raspisanoga Javnog poziva u kojem će se definisati uslovi za prijavu na Javni poziv, kriteriji za dodjelu sredstava, način razmatranja prijava, kao i spisak potrebne dokumentacije koja se mora priložiti uz zahtjev za dodjelu sredstava.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina