Skip to the content

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH i u skraćenom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Obrazloženo je da je cilj predloženih izmjena i dopune ovog zakona otklanjanje prepreka u povedbi odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava i omogućavanje privrednim društvima da u roku od dodatne četiri godine, odnosno do 31.12.2027. godine, izvrše sve aktivnosti koje se odnose na primjenu ovog zakona. Također cilj je i da se drugim privrednim društvima koja posluju sa poteškoćama omogući da u roku do 30.6.2026. godine  mogu podnijeti zahtjeve za odobravanje postupka finansijske konsolidacije.

Predloženom dopunom definira se da se u ovaj zakon uključe i privredna društva čija je osnovna djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina. Ovom dopunom realizirale bi se aktivnosti u skladu sa zaključcima Vlade FBiH od 12. januara i 11. maja ove godine. Kako je obrazloženo, zaključci su doneseni usvajanjem Izvještaja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o monitoringu nad privrednim društvima iz oblasti rudarstva u FBiH za 2021. godinu - Rudnici u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i RMU Banovići d.d. Banovići.

Predložene izmjene Zakona odnose se na rokove. Njima se precizira da finansijska konsolidacija društva sa većinskim učešćem državnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2021. godine, umjesto sadašnjeg roka do 31.12.2019. godine. Nadalje, predloženo je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju odgovorno lice u privrednom društvu sa većinskim učešćem državnog kapitala, može podnijeti do 30.6.2026. godine, umjesto 31.12.2022. godine kako je to predviđeno sadašnjim Zakonom.

Također, Prijedlog zakona obuhvata i izmjenu da postupak finansijske konsolidacije ne može trajati duže od 31.12.2027. godine, umjesto sadašnjeg roka do 31.12.2023. godine. Definirano je i da postupak finansijske konsolidacije društva sa učešćem državnog kapitala i društva sa 100 posto učešćem privatnog kapitala može obuhvatiti dugovanja nastala zaključno do 31.12.2021. godine umjesto do 31.12.2019. godine.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina