Skip to the content

Održana prva promocija javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine

Danas je u prostorijama Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine održana prva promocija na kojoj je prezentiran potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija, kao i zakonski i fiskalni uslovi. Promocija je organizovana u organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (FMERI), Federalnog zavoda za geologiju i konsultantske kompanije IHS Global Ltd iz Londona uz podršku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine. Prisutne je pozdravio premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. Predstavljena je pozadina istraživanja Bosne i Hercegovine do sada, postupak nadmetanja, te pravni, ugovorni i fiskalni uslovi u procesu dodjele koncesije.

Postupak javnog nadmetanja za dodjelu ove koncesije biti će proveden za četiri bloka na prostorima Panonskog bazena i Dinarida. Blokovi su ukupne površine 4951 km2, od kojih dva obuhvataju prostor Posavskog kantona ( blok BiHPo1 površine 110 km2 na području Odžaka, i blok BiHPo2 površine 93 km2 na području Orašja i Domaljevca). Jedan blok obuhvata sjeverni dio Tuzlanskog kantona (blok BiHTz površine 1511 km2), a jedan prostor Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona (blok BiHD1 površine 3237 km2).

Uredbom o sadržaju ugovora o koncesiji, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u FBiH je propisan okvir za Vladu FBiH i koncesionara, koji je obavezan pri pregovaranju, pripremi i zaključivanju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina. Federalna vlada je donijela odluku o angažovanju stručne konsultantske kompanije za pomoć u realizaciji ovog Projekta i promociji prostora FBiH za ovo istraživanje, pa je u 2018. godini postupkom javne nabavke izabrana konsultantska kompanija IHS Global Ltd iz Londona kao stručni konsultant koji će pružiti usluge Vladi u izradi tenderske dokumentacije, promocije projekta i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije.

Preuzimanjem tenderske dokumentacije, naftne kompanije će imati rok od pola godine za pripremu i dostavljanje ponuda Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a pregled i ocjenu dostavljenih ponuda vršiti će komisija koju će imenovati Vlada FBiH, uz asistenciju konsultanta (IHS).

S ciljem sklapanja ugovora o istraživanju i eksploatacije nafte i plina, komisija će zajedno s konsultantom vršiti pregovore sa ponuđačima na osnovu obavezujućih ponuda dostavljenih na javno nadmetanje u skladu sa Zakonom. Pregovori sa naftnim kompanijama mogu trajati najviše pola godine. Po prijedlogu Vlade FBiH, Federalni parlament će imenovati Stručnu komisiju u kojoj će biti predstavnici oba doma i koja će vršiti nadgledanje postupka pregovora i izrade konačnog prijedloga ugovora s naftnim kompanijama.

Nakon završenih pregovora i pripremljenog prijedloga ugovora Stručna komisija će Vladi FBiH dostaviti izvještaj na osnovu kojeg će Vlada FBiH pripremiti i utvrditi prijedlog odluke o dodjeli koncesije s prijedlogom ugovora o njenoj dodjeli. Ovako utvrđeni prijedlog odluke biti će dostavljen Parlamentu FBiH na usvajanje, koji bi odlukom trebao ovlastiti federalnog premijera da potpiše ugovor o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na određenim blokovima u Federaciji BiH. Paralelno sa ovim aktivnostima provesti će se postupak za izbor ponuđača za izradu studije "Strateška procjena uticaja na okoliš pri istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH".

Nakon prezentacije održana je press-konferencija, na kojoj su učestvovali federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, direktor Federalnog zavoda za geologiju Hazim Hrvatović i predstavnik IHS Markit Jim Thomas.

Naredna promocija će se održati u Londonu 9. oktobra.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina