Skip to the content

Izabrana privatna preduzeća za subvencioniranje kupovine električnih automobila

Vlada Federacije BiH donijela je danas dvije odluke o izboru ukupno 51 privatnog preduzeća, korisnika sredstava u ukupnom iznosu od 469.000 KM utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije iz Tekućih transfera i drugih tekućih rashoda - subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – poticaji pri kupovini električnih automobila.

Prva odluka odnosi se na 22 preduzeća, korisnika ovih sredstava u iznosu od 244.000 KM za prvi kvartal, odnosno period od 5. juna do 5. oktobra ove godine, a druga na 29 preduzeća, korisnika ukupno 225.000 KM za drugi kvartal, odnosno period od 5. oktobra do 11. decembra ove godine. Sredstva su odobrena u vidu subvencije za kupovinu ukupno 60 novih automobila (30 po kvartalu), koji su isključivo na električni pogon, kao i hibridnih automobila sa električnim motorom i motorom sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Izbor je izvšen nakon provedenih javnih poziva po Programu utroška sredstava tekućih transfera privatnim preduzećima i poduzetnicima pojedincima. U toku prvog kvartala od objave Javnog poziva, Komisija za selekciju je konstatovala da je pristiglo ukupno 28 zahtjeva za 38 automobila od kojih su 22 zahtjeva formalno ispravna. U toku drugog kvartala od objave Javnog poziva, Komisija je konstatovala da je pristiglo ukupno 30 zahtjeva za 31 automobil od kojih je 29 ispravnih.

Subvencije se kreću u iznosima od 5.000 KM, 7.000 KM i 10.000 KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će sa korisnicima sklopiti ugovore o dodjeli poticaja, sa definisanim pravima i obavezama ugovornih strana i bit će uplaćena na račune izabranih korisnika.

Za realizaciju ovih odluka zadužena su federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te finansija, svako u okviru svoje nadležnosti, a odluke stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina