Skip to the content

Pravilnik - aparati za gašenje početnih požara

Na osnovu člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donio PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA KOJA OBAVLJAJU KONTROLU ISPRAVNOSTI, SERVISIRANJE I ODRŽAVANJE APARATA, KAO I SADRŽAJU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA LIČNO (NEPOSREDNO) OBAVLJAJU POSLOVE ISPITIVANJA, SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA APARATA ZA GAŠENJE POČETNIH POŽARA koji je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 69/23 od 08.09.2023. godine

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina