Skip to the content

Obavještenje za javnost

Obavještavamo širu javnost i zainteresovane stranke da su u Federaciji Bosne i Hercegovine, doneseni zakoni:

- Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (LINK) i
- Zakon o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (LINK)

koji su objavljeni u Službenim novinama Federacije BiH dana 09.08.2023. godine, a koji su stupili na snagu dana 17.08.2023. godine.

Radi pravilne primjene novih zakonskih rješenja u kontekstu ustaljenih praksi koje su se provodile po Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22) i pripadajućim podzakonskim aktima, kao i zbog većeg broja upita o rješavanju zahtjeva iz oblasti navedenog Zakona o električnoj energiji, ukratko izdvajamo najbitnije informacije iz novog Zakona o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 60/23 od 09.08.2023. godine):

- Član 42. stav (2):
''Izuzetno od stava (1) ovog člana, energetska dozvola nije potrebna za izgradnju elektrana instalisane snage manje od 1 MW, osim za hidroelektrane.

- Član 170. stav (1):
''Zahtjevi koji su zaprimljeni prije dana stupanja na snagu ovog zakona rješavaju se po odredbama propisa koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.''

- Član 172.
''Do donošenja propisa iz člana 171. ovog zakona primjenjuju se propisi koji su bili na snazi u vrijeme stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.''

S tim u vezi, ovo Ministarstvo će do donošenja propisanih provedbenih akata propisanih novim Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine, a ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim novim Zakonom, zaprimljene zahtjeve rješavati na slijedeći način:

1. Zahtjevi za izdavanje Energetske dozvole instalisane snage iznad 1 MW do donošenja Pravilnika o izdavanju energetske dozvole (član 42. novog Zakona) će se rješavati u skladu sa Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14). Energetska dozvola nije potrebna za izgradnju elektrana instalisane snage manje od 1 MW, zahtjevi koju si zaprimljeni prije dana stupanja na snagu ovog zakona rješavaju se u skladu sa Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH“, broj 27/14).

2. Zahtjevi za obavljanje periodičkih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava zaprimljeni do donošenja Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima i instalacijama, uslovima i načinu izdavanja ovlaštenja za obavljanje ovih poslova (član 142. novog Zakona) će se rješavati po Pravilniku o utvrđivanju uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/15).

3. Zahtjev za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju

Zakonom o električnoj energiji Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 60/23 - u daljnjem tekstu Zakon) koji je stupio na snagu 17.08.2023. godine nije propisana obaveza korisnika, odnosno investitora elektroenergetskih objekata i postrojenja koja je bila propisana članom 101. Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 66/22):
Korisnik, odnosno investitor elektroenergetskih objekata i postrojenja je dužan u postupku pribavljanja rješenja o odobrenju za građenje objekata i postrojenja dostaviti projektnu dokumentaciju Ministarstvu ili kantonalnom organu uprave nadležnom za energiju koji, svojim aktom, utvrđuju usklađenost dokumentacije sa ovim zakonom i drugim propisima.

Članom 173. (Prestanak važenja zakona i akata) Zakona je propisano:

(1) Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 61/22), izuzev člana 42. koji ostaje na snazi dok se pitanje sticanja statusa kvalifikovanog proizvođača ne uredi zakonom iz oblasti obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije
Shodno naprijed navedenom Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije od dana stupanja na snagu Zakona neće razmatrati Zahtjeve i izdavati saglasnosti na projektnu dokumentaciju kojom se potvrđuje da je ista usklađena sa zakonskim i podzakonskim propisima, važećim standardima, kao i drugim aktima koji uređuju oblast građenja i korištenja zemljišta, koja se do sada izdavala u skladu sa članom 101. Zakona o električnoj energiji („Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 i 66/22) i Pravilnikom o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije („Službene novine Federacije BiH“, br. 58/14 i 2/16 – u daljnjem tekstu Pravilnik) donesenim na osnovu člana 116. stav (10) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13),

Rješavanje Zahtjeva za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentacu podnesenih kod ovog Ministarstva do dana stupanja na snagu Zakona:
- Zahtjevi podneseni od strane korisnika, odnosno investitora elektroenergetskih objekata i postrojenja do stupanja na snagu Zakona, a za koje je u skladu sa Pravilnikom imenovana Stručna komisija (Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o imenovanju stručne komisije) rješaviti će se u skladu sa Pravilnikom, uvažavajući čl. 170. i 172. Zakona, izuzev ukoliko podnosilac zahtjeva pismenim putem ne odustane od zahtjeva, pozivajući se na član 173. Zakona (prestanak važenja zakona i akata) ili iz nekog drugog razloga o čemu će Ministarstvo donijeti Zaključak uz obrazloženje donošenja istog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH” br. 2/98, 48/99 i 61/22).

- Korisnik, odnosno investitor elektroenergetskih objekata i postrojenja koji je podnio Zahtjev za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju kod ovog Ministarstva do stupanja na snagu Zakona, a za koji u skladu sa Pravilnikom nije imenovana Stručna komisija može na pismeno traženje odustati od zahtjeva pozivajući se na član 173. Zakona ili iz nekog drugog razloga o čemu će Ministarstvo donijeti Zaključak uz obrazloženje donošenja istog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku (“Službene novine Federacije BiH” br. 2/98, 48/99 i 61/22).
Ukoliko podnosilac zahtjeva ne odustane od zahtjeva za izdavanje saglasnosti na projektnu dokumentaciju postupak izdavanja saglasnosti će se nastaviti u skladu sa Pravilnikom, uvažavajući član 172. Zakona.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina