Skip to the content

Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 23. stav (5) Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14- u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) je utvrdilo nacrt Energetske dozvole za izgradnju energetskog objekta hidroelektrane „Vranduk", privrednog društva JP „Elektroprivreda BiH" d.d. – Sarajevo. 
Ministarstvo obavještava javnost i zainteresirane strane da komentare i primjedbe na nacrt Energetske dozvole mogu dostaviti u pisanoj formi do 18.11.2016. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:         sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                  036 580 015 
Poštom na adresu:   Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
                              Alekse  Šantića  bb, 
                              88 000 Mostar     
 
                                                Obavještenje za javnost
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije utvrdilo je nacrt Enegetske dozvole za privredno društvo JP „Elektroprivreda BiH" d.d. - Sarajevo, za izgradnju hidroelektrane „Vranduk", instalisane nazivne snage 19,63 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 96 GWh, a koja se  planira graditi na lokalitetu Vranduk na području općine Zenica na rijeci Bosni.
Postupajući po odredbama člana 78. stav (4) i (7) Zakona, Ministarstvo je pribavilo prethodnu saglasnost od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Zaključak V. broj: 1922/2016 od 20.10.2016. godine u postupku izdavanja Energetske dozvole za izgradnju hidroelektrane „Vranduk", privrednom društvu JP „Elektroprivreda BiH" d.d. – Sarajevo.
Status umješača u postupku izdavanja Energetske dozvole mogu dobiti sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja se pismenim zahtjevom obrate Ministarstvu do isteka roka za dostavu komentara na utvrđeni nacrt Energetske dozvole.
Više informacija o nacrtu Enegetske dozvole mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva, a nacrt Energetske dozvole će biti i objavljen u prilogu ovoga obavještenja na službenoj web stranici Ministarstva.
Ovim putem pozivamo sva zainteresovana lica da svoje pisane komentare na nacrt Enegetske dozvole dostave Ministarstvu do utvrđenog roka.
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina