Skip to the content

Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora FBiH za period 2016.-2025.

Vlada Federacije BiH je na 128. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 15.11.2017. godine usvojila Prijedlog strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je na 28. vanrednoj sjednici, održanoj 22.05.2018. godine, a Dom naroda Parlamenta Federacije BiH na 22. redovnoj sjednici, održanoj 06.06.2018. godine usvojili su Prijedlog Strategije. Ukaz predsjednika Federacije BiH o proglašenju Zaključka o usvajanju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godine, broj:01-02-1-399-01/18 od 20.08.2018. godine, kao i Zaključak Parlamenta Federacije BiH, broj: 01-02-2038/17 od 06.06.2018. godine, objavljeni su u "Službenim novinama Federacije BiH”, broj 70/18 dana 05.09.2018. godine.

Shodno operativnom planu realizacije Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina“po usvajanju Strategije je bilo potrebno pristupiti izradi Akcionog plana u kojem će se definisati aktivnosti koje mogu dovesti do ostvarenja postavljene vizije.
Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije broj: 07-34-1654/18 od 06.09.2018. godine, formirana je Radna grupa za uzradu Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godine, koja se sastoji od predstavnika ministarstva, Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i predstavnika privrede.
Radna grupa je izradila Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja metalnog i elektro sektora Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina i isti se postavlja na web stranicu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa ciljem dobijanja mišljenja, prijedloga i sugestija zainteresovane javnosti, u skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/12).

Svoje primjedbe, sugestije i komentare možete poslati do 09.11.2018. godine na e-mail adresu: elbisa.zagorcic@fmeri.gov.ba

Preuzmi AKCIONI PLAN

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina