Skip to the content

Obavijest - radna verzija Pravilnika (aparati za gašenje početnog požara)

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je Rješenjem broj: 07-02-1-2106/22 od 22. 12. 2022. godine imenovao Radnu grupu za izradu Prijedloga teksta Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.

Radnu grupu su činili predstavnici: Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova i Federalne uprave civilne zaštite.

U cilju obavljanja potrebnih konsultacija, a u skladu sa članom 11. st. 1. i 2. tačka a) Uredbe o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 51/12), Radna verzije Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara (sa Prilozima), se objavljuje na službenoj na stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Pozivamo zainteresovanu javnost da svoje pismene komentare na Radnu verziju Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara, dostavi do 24. 5. 2023. godine na e-mail: sektor.industrije@fmeri.gov.ba

Pravilnik

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Prilog 5

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina