Skip to the content

Sektor industrije

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 13. sjednici, održanoj 07.09.2023. godine, usvojila "KONAČNI IZVJEŠTAJ O IMPLEMENTACIJI "STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE TEKSTILA, ODJEĆE, KOŽE I OBUĆE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" ZA PERIOD 2013.-2023. GODINA" ", (Zaključak V. broj: 1182/2023).

Na osnovu člana 39. stav (6) i člana 161. tačka 19) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/09), u saradnji sa Federalnom upravom civilne zaštite, ministar Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije je donio PRAVILNIK O USLOVIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI PRAVNA LICA

Obavještavamo zainteresovanu javnost da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 10. sjednici, održanoj 02.08.2023. godine, usvojila:

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela odluke o usvajanju dva programa utroška sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u okviru tekućih transfera namijenjenih poticajima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o podnošenju prijave potraživanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od stečajnog dužnika privrednog društva Zrak d.d. Sarajevo.

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić danas su održali sastanak sa predstavnicima uprave i sindikata  privrednog društvu "Zrak“ d.d. Sarajevo, povodom aktualne situacije u tom preduzeću. 

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić obišli su neke od državnih i privatnih kompanija iz oblasti energetike i industrijske proizvodnje u Tuzli i Gradačcu.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije je Rješenjem broj: 07-02-1-2106/22 od 22. 12. 2022. godine imenovao Radnu grupu za izradu Prijedloga teksta Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica koja obavljaju kontrolu ispravnosti, servisiranje i održavanje aparata, kao i sadržaju i načinu polaganja stručnog ispita za lica koja lično (neposredno) obavljaju poslove ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina