Skip to the content

Javni poziv za prijem volontera u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Broj: 08-30-2-1160-4/23

Mostar, 29.12.2023.godina

 

           Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br.26/16 i 89/18), člana 47. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U 13/16)  i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prijem volontera u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije broj: 08-30-2-1160-3/23  od 28.12.2023. godine federalni ministar energije, rudarstva i industrije objavljuje

  

JAVNI POZIV za prijem volontera u Federalno ministarstvenergije, rudarstva i industrije

 

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad raspisuje se u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Javni poziv za prijem volontera sa završenom visokom stručnom spremom bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine,  kako slijedi:

  1. Volonter - VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenoga smjera – jedan (1) izvršilac
  2. Volonter - VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, Mašinski ili Elektrotehnički fakultet – jedan (1) izvršilac

Uvjeti: Pored gore navedenih posebnih uvjeta po pozicijama, kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete  predviđene članom 25. stav 1. tačke a), b) c), d) i f) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine("Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj: U 13/16).

Potrebni dokumenti  (original ili ovjerene kopije) koji se podnose uz prijavu:

  1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH),
  2. uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od tri mjeseca),
  3. ovjerena Izjava da kandidat nema ostvareni radni staž niti radno iskustvo u trajanju od jedne godine ili duže nakon sticanja visoke stručne spreme.

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta izabrani kandidati će  dostaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima Javnog poziva.

Naknada za rad volontera: U skladu sa odredbom člana 26. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17) volonteri imaju pravo na naknadu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika (neto naknada u iznosu od 498,58 KM mjesečno)

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana Komisija, koja će obaviti intervju sa kandidatima koji su dostavili dokumente tražene Javnim pozivom.

Prijavu na Javni poziv sa potrebnim dokumentima treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu „Večernji list“ i web stranici Ministarstva www.fmeri.gov.ba), putem Pisarnice Ministarstva ili preporučeno putem pošte na adresu:

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

 Alekse Šantića b.b.                                                                        

 88000 Mostar

sa naznakom „Javni poziv za prijem volontera“

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Tekst Javnog poziva u .doc formatu

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina