Skip to the content

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - novembarski ispitni rok 2018.

Na osnovu čl. 35. i 41. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja  vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13 i 02/18), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavljuje     
                                                          
                                                                              POZIV
za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u novembarskom ispitnom roku 2018. godine

 

Prijavu za polaganje stručnog ispita mogu podnijeti pravna lica u ime zaposlenika, zaposlenik samostalno ili nezaposleno fizičko lice.
 
Uz prijavu (Obrazac broj 2.) za polaganje ispita prilažu se sljedeća dokumenata:

  1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija), 
  2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i na kojim poslovima,
  3. rodni list (ukoliko je došlo do promjene prezimena nakon završetka škole/fakulteta),
  4. federalna upravna taksa od 5 KM

Na osnovu dostavljene dokumentacije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara za prijavljene kandidate u kojem je određeno mjesto, datum i vrijeme, kao i visina i način uplate naknade za polaganje ispita.
 
Prijave za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se do 09.11.2018.godine na adresu:

  • Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije, 
  • Ul. Alekse Šantića bb,
  • 88104 Mostar

Komisija za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina