Skip to the content

Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2018.-2025.godina

Vlada Federacije BiH je na svojoj 112. sjednici od 20.07.2017. godine usvojila prijedlog Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije Bosne i Hercegovine, za period 2016.-2025. godina.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 22.05.2018. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 06.06.2018. godine donio Zaključak PF BiH broj 01-02-18-1483/17 od 06. juna 2018. godine kojim je usvojena Strategija razvoja industrije industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016.-2025. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/18).

Shodno operativnom planu realizacije Strategije razvoja industrije građevinskog materijala Federacije BiH, kako je navedeno u tački 3.2., po usvajanju Strategije je bilo potrebno pristupiti izradi Akcionog plana, u kojem će se definisati aktivnosti koje mogu dovesti do ostvarenja postavljene vizije.

Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije broj: 07-34-1655/18 od 06.09.2018. godine formirana je Radna grupa za uzradu Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja građevinskog materijala Federacije BiH, koja se sastoji od predstavnika ministarstva, Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH i predstavnika privrede.

Radna grupa je izradila Prijedlog Akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja građevinskog materijala Federacije BiH, za period 2018.-2025. godina, i isti se postavlja na web stranicu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, sa ciljem dobijanja mišljenja, prijedloga i sugestija zainteresovane javnosti, u skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/12).

Svoje primjedbe, sugestije i komentare možete poslati na e-mail: eldara.sose@fmeri.gov.ba

Preuzmi Prijedlog Akcionog plana

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina