Skip to the content

Poziv za prijavu kandidata - aktivna zaštita od požara - aprilski ispitni rok 2017.

Na osnovu čl. 35. i 41. Pravilnika o obimu i postupku provjere ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara, uvjetima koje moraju ispunjavati pravna lica koja vrše poslove ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti, kao i programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje tih poslova („Službene novine Federacije BiH", broj 69/13), Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije objavljuje 


                                                                           POZIV
za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova provjere i ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite od požara u aprilskom ispitnom roku 2017. godine

Prijavu za polaganje stručnog ispita mogu podnijeti pravna lica u ime zaposlenika, zaposlenik samostalno ili nezaposleno fizičko lice.

Uz prijavu (Obrazac broj 2.) za polaganje ispita prilažu se sljedeća dokumenata:

1. svjedočanstvo/diploma o završenoj školi/fakultetu (ovjerena kopija), 
2. potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci i na kojim poslovima,
3. rodni list (ukoliko je došlo do promjene prezimena nakon završetka škole/fakulteta),
4federalna upravna taksa od 5 KM.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, donosi Rješenje o odobravanju polaganja stručnog ispita za provjeru i ispitivanje ispravnosti sistema aktivne zaštite od požara za prijavljene kandidate u kojem je određeno mjesto, datum i vrijeme, kao i visina i način uplate naknade za polaganje ispita.

Prijave za polaganje stručnog ispita, dostavljaju se do 10.04.2017. godine na adresu:

Federalno ministarsvo energije, rudarstva i industrije
ul. A.Šantića bb
88104 Mostar

Komisija za polaganje stručnog ispita


Obrazac br. 2
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije

Javno nadmetanje za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika u FBiH

Public competition for concessions for exploration and exploitation of hydrocarbons in the Federation of Bosnia and Herzegovina